Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkaing Mula sa Diyos”

 

 

Disyembre 4, 2019. Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 25, 6-10a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyon:
Sa Bundok ng Sion,
aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa,
gagawa siya ng isang piging para sa lahat
na ang handa’y masasarap na pagkain at inumin.
Sa bundok ding ito’y papawiin niya ang kalungkutang
naghahari sa lahat ng bansa.
Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan,
papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat;
aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan.
Kung magkagayon, sasabihin ng lahat:
“Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan,
ang inaasahan nating magliligtas sa atin;
magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas.”
Iingatan ng Diyos ang bundok na ito.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Tugon: Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Panginoong nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad syang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 15, 29-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagbalik si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. At siya’y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Hesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.

Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at sinabi, “Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila’y paalising gutom; baka sila mahilo sa daan.” At sinabi ng mga alagad, “Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?” “Ilan ang tinapay ninyo riyan?” tanong ni Hesus sa kanila. “Pito po,” sagot nila, “at ilang maliliit na isda.” Ang mga tao’y pinaupo ni Hesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para sa ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog; at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat!

Lubos na mahabagin ang ating Panginoon. Natunghayan natin ngayong araw na mayroon siyang malasakit para sa bawat isa sa atin. Kahit gaano kaliit na bagay sa ating paningin tulad ng pagkain o laman ng ating tiyan, may pakialam ang Diyos. Ito ay hudyat na sumasalamin sa Eukaristiya – ang ating pagkaing espiritwal kung saan tinatanggap natin ang kanyang buong katawan at dugo ni Jesus sa Banal na Komunyon. Dito nagmumula ang kaligtasan nating lahat. Dahil sa sakripisyo ni Jesus ay nabuksan para sa ating lahat ang pintuan ng langit bagamat tayo ay lubhang makasalanan. At ano ang presyo ng kaligtasan na ito? Ang mismong buhay ng ating Diyos. Dahil sa pagmamahal Niya ay inialay Niya sa atin ang buong buhay niya, katawan at dugo hanggang huling patak. Ang kasalanan na nasa sa atin ay nagpapahirap sa atin kaya’t niloob ni Jesus na mamuhay bilang tao bagamat siya ay Diyos. Namuhay siya nang simple habang nasa lupa at hindi niya ikinahiya na maging mahirap din upang tayo ay yumaman. Walang ibang hihigit pang kayamanan kung hindi si Jesus mismo.

Kaya naman, ngayong Abdiyento, pagnilayan natin, paano tayo nagpapasalamat sa Diyos? Paano natin pinapalalim ang relasyon natin kay Jesus? Gaano kahalaga sa atin ang kaligtasang niregalo sa atin ng Panginoon kapalit ng kanyang buhay?

Ang mga regalo, handaan, salu-salo ng pamilya at bakasyon ay pangalawa o huli lamang sa dapat nating prioridad. Unahin natin ang Panginoon gaya ng ginawa ng mga taong nagsilapit sa Kanya. Unahin natin siya at anumang kulang natin sa buhay at sa sarili ay pupunan ng Panginoon. Kung tayo ay gutom, siguradong uuwi tayong busog at sobra pa.

Maraming taong nagugutom ngayon. Hindi lamang sa pagkain ngunit sa pagmamahal. Kung naniniwala tayo sa sinabi ni Jesus na siya ay nasa mga taong ito, ano ang ginagawa natin upang ibsan ang kanilang gutom at maging tulad ni Cristo?

Ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng pagninilay at paghahanda sa pagdating ng ating Tagapagligtas. Dapat tayo ay handa at gumawa ng paraang lumapit sa Kanya anuman ang ating kakulangan, kasalanan o kapansanan. Buong galak tayong hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya at mangumpisal ng ating kasalanan upang matanggap ang mga inihanda Niyang grasya para sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections ✍: Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.