Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkapit sa Diyos”

 

 

 

Agosto 5, 2020. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. O Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma.

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 1-7
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon: “Sa araw na iyon, ako’y magiging Diyos ng buong Israel; at magiging bayan ko sila.”
Sinasabi pa ng Panginoon: “Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo; sa simula pa’y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag ng Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta, at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria; magtatanim ang mga manananim, at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim, ‘Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos.’”

Ang sabi ng Panginoon:
“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13
Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

MABUTING BALITA
Mateo 15, 21-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, “Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan.” Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya’y nag-iingay at susunud-sunod sa atin.” Sumagot si Hesus, “Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo.” Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.” Sumagot si Hesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Hesus, “Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! “Ngunit gaputok ma’y di tumugon si Hesus.” – mukha bang pamilyar? Naranasan na kaya natin ito? Mukhang may mga ilang beses nga sa mga dinarasal natin ay tila walang tugon si Jesus “ni gaputok man”. Mayroon pa ngang kumanta ng “Natutulog ba ang Diyos?” Dahil na rin siguro sa ganitong karanasan. Ngunit kung titingnan o papakinggan mo ang kanta naroroon din ang sagot. Kapatid, may mga pagkakataon bang tila tahimik ang Diyos sa ating mga dasal? Iyong tipong nagdasal tayo ngunit tila walang tugon?

Tingnan at pagnilayan natin ang nangyari sa Ebanghelyo ngayong araw. Hindi naman ibig ipahiya ni Jesus ang babae. Alam Niya kung ano ang nasa puso ng babaeng ito. Alam ni Jesus na malaki ang pananalig ng babae na ito at naghanda nga Siya ng pagkakataon upang makita at maihayag ito – hindi lang noon sa mga tao doon, ngunit magpasahanggang ngayon.

Nakita natin kung anong klaseng pananampalataya mayroon ang babaeng ito. Kahit pa walang kibo sa Jesus sa umpisa na tila ba wala siyang kausap, hindi siya nagpatinag. Nilakasan niya ang kanyang loob, at paulit-ulit na humihiling kay Jesus hanggang sa dinggin siya ng Panginoon. Tayo ba, hanggang saan ang ating pananalig? Ang tanong ay, may hangganan ba ang ating pananalig? Dapat ba ay mayroon? Madali ba tayong mapagod at mapanghinaan ng loob? Masyado ba tayong naiinip at hindi na makapaghintay sa tugon ng Panginoon? Hindi ba’t maaring sinusubok lamang Niya tayo? Matapos pala ay gagantimpalaan Niya tayo nang higit pa sa ating hinihiling at inaasahan?

Sa isang iglap at isang salita ni Jesus, nakuha ng ginang ang kanyang inaasam. Napagaling ang kanyang anak. Tunay ngang kakaiba ang Diyos kumilos. Ngunit gusto Niyang makita rin natin kung anong klaseng puso mayroon tayo. Hindi lang yung basta makuha natin ang gusto natin. Ang mas mahalaga ay ang matuto tayo, at mas makilala natin Siya. Mas higit na mainam ang mapalapit tayo sa Kanya. Mas nakikilala natin ang Diyos at ang ating sarili sa ating paghihintay, kapag sinusubok tayo at kapag mas humihirap ang pagkakataon.

Patuloy ka bang kakapit sa Panginoon o mapapagod ka na agad? Kahit kailan ang Panginoon ay hindi napagod sa atin. Tayo ang madaling mapagod at manghina. Ngunit wala naman tayong ibang pupuntahan kung hindi si Jesus. Nawa ay mapagtanto natin ito, gaya ng ginang na hindi umalis sa harap ni Jesus. Bagkus ay lalo pa siyang nanikluhod kay Jesus. Nawa ay ito ang gayahin natin.

Magtiwala tayo sa awa ng Diyos, aminin natin ang ating kahinaan at ang hindi natin kaya sa Kanya. Aminin nating kailangang kailangan natin ng Diyos, gaya ng pinagpalang ginang na ito. Higit sa lahat, ay huwag kang basta-basta susuko. May hangganan din ang lahat ng bagay na hindi maganda, at ang magaganda at mabubuting plano ng Diyos pati ang Kanyang pagpapala ang laging mananaig sa huli. Paniwalaan nawa natin ito nang buong puso. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Disclaimer: Hindi po kami bahagi o konektado sa anumang paraan sa Caritas Manila. Ngunit naiintindihan naming kailangan nating magtulungan sa panahon ngayon. Kaya naman, minabuti naming ipaalam sa mga tao sa pamamagitan ng post na ito, ang isa sa mga paraan kung gusto nilang tumulong. Ang Caritas Manila ay patuloy na tumutulong sa milyun-milyong Pilipino mula noon hanggang ngayon.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.