Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkilala kay Cristo”

 

 

 

Enero 25, 2021. Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo.

Feast of the Conversion of Saint Paul, Apostle (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 22, 3-16
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae.

Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan.

“Magtatanghaling-tapat noon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, ‘Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig?’ Ako’y sumagot, ‘Sino po kayo, Panginoon?’ ‘Ako’y si Hesus na taga-Nazaret na iyong pinag-uusig,’ tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ‘Ano po ang gagawin ko, Panginoon?’ Ang tugon sa aki’y, ‘Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.’ Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya’t ako’y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. 

“May isang lalaki sa Damasco na ang pangala’y Ananias. Siya’y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa Kautusan, at iginagalang ng mga Judiong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, ‘Kapatid na Saulo, makakakita ka na.’ Noon di’y nanaulo ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, ‘Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang Banal na Lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.’”
Ang Salita ng Diyos.
o kaya:
Gawa 9, 1-22

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2
Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

MABUTING BALITA
Marcos 16, 15-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagpakita si Hesus sa Labing-isa at sinabi sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika; sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang kamay.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagbabagong-buhay ni San Pablo! Si San Pablo ay dating Pariseo na nag-uusig sa mga Kristiyano. Sa katunayan, naroroon siya noong pinatay ang kauna-unahang martir na si San Esteban. Paanong nangyaring ang dating kaaway ng simbahan ay naging isa sa pinakamasigasig na apostol? Dahil ito sa walang hanggang awa ng Diyos. Kahit ang pinakamakasalanan ay mapapatawad ng Diyos gustuhin lamang ng tao na magbalik-loob.

Maniwala lamang tayong mga tao sa awa ng Diyos at walang imposible. Ito nga ang nangyari at ginawa ni San Pablo. Nang makita Niya ang Panginoon, Siya ay nagbagong buhay. Sapagkat natagpuan Niya na ang Diyos na kanyang gustong paglingkuran at Diyos na hinahanap-hanap at minimithi ay walang iba kung hindi ang Diyos nating mga Katoliko na nagmula pa noon kay Abraham hanggang sa mga propeta at Apostol. Tayo ba ay nakilala na ba natin nang tunay ang Diyos? Nakita na ba natin Siya? Hindi man sa ating hubad na mata ngunit sa mata ng ating mga puso. Saan natin nakikita ang Diyos?

Saan natin Siya hinahanap? Nawa, sa ating personal na buhay ay makilala natin ng tunay ang Diyos. Sapagkat ito ang simula ng ating tunay na pagbabagong-buhay. Ang bagong buhay na siguradong sa tamang landas at may kapayapaan kahit anong unos ang pagdaanan. Hindi man mawala ang Krus sa atin, ang mahalaga ay ang Diyos ay nasa atin. Matatapos ang lahat ng paghihirap sa mundo subalit ang gantimpala mula sa Kanya ay walang hanggan. Piliin nawa natin si Jesus gaya ni San Pablo, kahit ano pa ang mga pagkakamaling ating naggawa sa nakaraan. Magsimula tayong muli kay Jesus. Kahit anong oras, Siya ay naghihintay sa atin. Amen. +
Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.