Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkilala kay Maria, Ina ng Simbahan”

Hunyo 1, 2020. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 12-14
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagkaakyat ni Hesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa Bundok ng mga Olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Hesus, gayun din ang mga kapatid ni Hesus.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.
Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

MABUTING BALITA

Juan 19, 25-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon:
Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina
at ang kapatid na babae nitong si Maria,
na asawa ni Cleopas.

Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Hesus ang kanyang ina,
at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito,
kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!”
At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!”
Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Alam ni Hesus na naganap na ang lahat ng bagay;
at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!”
May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
Itunuhog nila rito ang isang espongha,
ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang masipsip ni Hesus ang alak ay kanyang sinabi,
“Naganap na!”
Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

Noo’y Araw ng Paghahanda, ay ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang raw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kayang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pabatid: Ang mga pagbasang inilathala dito ay nakabatay sa salin sa Tagalog o Filipino ng tekstong nakalaan para sa Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan na inilabas ng Vatican noong 2018. Maaaring ibang pagbasa ang makita sa ORDO o sa Lectionary.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Paggunita po sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Simbahan! Ngayon nga po ay nasa panahon na tayo ng karaniwang panahon. Matapos ng maraming grasya na natanggap natin mula noong panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, panahon na upang maisagawa natin ang mga aral na ito sa araw-araw at karaniwan nating buhay. Sa totoo’y wala tayong dapat ikatakot at ikapangamba. Ang Mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at atin ding ina, ay naririyan upang ating maging gabay. Ngayon nga bagamat ang mga tagpo ay tila nakakalungkot dahil sa pagkamatay ni Jesus sa Krus, nakita natin doon ang biyayang natanggap natin mula sa Panginoon kahit Siya’y nasa bingit na ng kamatayan. Ibinigay Niya ang Kanyang buong sarili sa atin. Pati ang Kanyang ina ay ibinigay Niya para sa atin sa pamamagitan ni Juan na siyang kinatawan ng lahat ng Kristiyano sa paanan ng krus.
Ang ginawa ni Juan matapos niyon, ay “mula noon, si Maria ay pinatira niya sa kanyang bahay”.

Ganoon din ang marapat nating gawin. Paano naman natin gagawin iyon samantalang naniniwala tayong iniakyat na sa langit si Maria? Hindi ito dapat literal na iniintindi. Bagkus, ang tinutukoy natin dito ay ang tahanan ng ating mga puso. Ang tahanan natin sa ating buhay, ang ating mismong buhay. Mayroon bang mabuting ina na walang pakialam sa buhay ng kanyang anak? Mayroon bang mapagmahal na ina hindi pinapakinggan ang kailangan ng kanyang anak? Kung mabubuti at mapapagmahal ang mga ina dito sa lupa, kahit pagsama-samahin pa iyan ay hindi yan papantay sa kabutihan at pagmamahal ni Maria na walang bahid ng sala at anumang kasamaan.

Patuluyin natin siya sa ating mga sarili. Ang ating mga sariki ang tahanan na dapat nating buksan sa kanya upang tanggapin siya bilang tunay nating ina. Sabihin natin ang mga kailangan natin sa kanya at humingi ng payo at mga aral na dapat nating malaman sa pagsunod kay Jesus. Walang ibang nakasunod kay Jesus nang pinakamalapit at pinakakaisa Niya kung hindi si Maria na ating ina. Hanggang kamatayan, gaya ng pagsama Niya kay Jesus, ay sasamahan Niya rin tayo sa ating buhay at dadalhin lagi kay Jesus. Hindi tayo mga ulila. Gusto Niyang tayo rin ay makamit ang salbasyon na iniaalay ng Kanyang anak na si Jesus na binayaran Niya ng kanyang kabanal-banalang dugo at katawan. Kung gusto rin nating makamit ang langit at makapiling si Jesus habang buhay, hingiin natin ang tulong ni Maria na Kanyang ina na atin ding tunay na ina dito at hanggang sa langit. Amen. +

Tanungin ang sarili: Ano ang magagawa mong kahit mga maliliit na bagay upang mas lumalim ang iyong pagkilala at debosyon kay Maria?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.