Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkilala Natin sa Diyos”

Photo Credit: blog.studenti.it

 

Abril 4, 2019. Huwebes. Ika-4 na Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 106: Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain. 

Unang Pagbasa: Exodo 32:7-14

Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Egipto, sapagkat itinakwil na nila ako.

Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na naglabas sa kanila sa Egipto.

Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi’y gagawin kong isang malaking bansa.”

Nagmakaawa si Moises kay Yahweh: “Huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Egipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan.

Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egipcio na ang mga Israelita’y inilabas ninyo sa Egipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila.

Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila’y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo.”

Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita.

Ebanghelyo: Juan 5:31-47

“Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan.

Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi.

Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas.

Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag.

Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama.

At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma’y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya.

Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga Kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin!

Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo’y magkaroon ng buhay.

“Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit kilala ko kayo; alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos.

Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito’y inyong tatanggapin.

Ang hinahangad ninyo’y ang papuri ng isa’t isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayo maniniwala sa akin?

Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo.

Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya.

Dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, hindi rin ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko.”

Pagninilay:

Matindi ang paratang ng mga Pariseo kay Jesus. Itinuturing nila siyang isang Kriminal. Kaya nga nila ibinalak na ipapatay si Jesus. Ngunit sinasabi ni Jesus kaya sila ganito ay dahil wala sa kanila ang Salita ng Diyos. Ibig sabihin ay kahit binabasa nila ang utos at pinipilit sundin ang mga ito, wala sa puso ang kanilang mga ginagawa.

Hindi nila naunawan ang Diyos. Lalong hindi nila nakita at nakikilala ang Diyos na naririto sa kanilang harapan. Kahit na maraming naggawa ang ating Panginoon hindi niya ito ipinagyabang. Bagkus, hinayaan niya ang ibang taon na magsabi ng testimonya tungkol sa kanya at kasama na dito si Juan Bautista.

Kaya naman ano ang aral na mapupulot natin dito? Tayo rin, kung gusto nating makita at makilala ang Panginoon sa ating buhay, dapat nating isapuso ang ating mga ginagawa at dasal sa kanya. Ang puso natin ang dapat na nakikipag-usap sa Diyos. Hindi yung puro panlabas lamang. Hindi sapat yung masabi lamang natin na nagsimba o nag-Visita Iglesia at sumusunod sa tradisyon nang walang tunay na pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos at pagsisisi sa ating mga kasalanan.

Magiging tulad ng Pariseo ang sinumang taong nakuntento lamang sa panlabas at pakitang tao na bagay.
Subalit kapag sinikap nating ituon ang ating buong pansin at makinig sa bawat salita ng misa at panalangin, namnamin sa ating puso ang bawat salita nito, ito’y mananatili sa ating mga puso. Ito ang dadalhin natin sa pakikipagsapalaran sa mundo. Hindi kalauna’y makikita natin ang Diyos sa mga tao, sa mga pangyayari, sa mga lugar kung saan siya gumagawa ng araw araw na himala na di natin nakikita dahil kulang tayo sa tunay na pananalangin at pagninilay sa salita.

Samahan natin ng tunay na puso at pag-ibig at hayaan nating baguhin tayo ng ating Panginoon. Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.