Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglaban sa mga Kasamaan”

 

Oktubre 24, 2019. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 6, 19-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ngayon nama’y ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging-banal ninyo.

Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo’y kabanalan at ang kauuwia’y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaraan ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang lim katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Bakit kaya ganito ang tono ngayon ni Jesus sa Ebanghelyo? Hindi ba’t Siya ang Prinsipe ng Kapayapaan? Bakit ngayon ay hidwaan ang sinasabi Niyang ibig ipalaganap sa atin? Isang salita – katotohanan o “truth”. Ang katotohanan o “truth” ay kailangan upang magkaroon ng kapayapaan. Sino ba ang Katotohanan, hindi ba ang Diyos? Sinabi Niya mismo na Siya ang “Katotohanan, ang Daan at ang Buhay”.

Ngunit para tayo ay mamuhay sa katotohanan, dapat nating ipagtanggol ito. Sa ating pagtatanggol at paninindigan ay may mga hindi sasang-ayon. Halimbawa, ang buhay na nasa sinapupunan. Mainit na isyu ito ngayon. Sapagkat napakarami na sa iba’t ibang panig ng mundo ang naniniwala na hindi pa buhay ang mga bata sa sinapupunan. Kaya malaya at walang konsensiya ni awa nilang pinapatay ito. Sa ibang bansa kahit hanggang pitong buwan o siyam na buwan ay maari pang patayin.

Ano ang katotohanan? Ang pinaglalaban ng ating Simbahan. Ang pinaniniwalaan ng Simbahan na ang buhay sa sinapupunan ay sagrado at lahat ay may karapatang mabuhay. Ano ang gagawin natin bilang Kristiyano? Ipagtanggol ito. Ipagsigawan natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Alang alang sa mga buhay na ito na walang awa nilang nilalapastangan. Isa lamang ito sa maraming katotohanan na ipinaglalaban ng Simbahan. Nakikiisa ka ba? Handa ka ba sa pakikipaglaban? O isa ka lang sa mga tumitingin at walang pakialam.

Sa ating bansa bagamat ilegal ang aborsyon ay may mga grupo nang nagsusulong nito. Ngayon ay nasa isa tayong espiritwal na digmaan. Hindi man natin ito nakikita pisikal ngunit naapektuhan tayong lahat lalo na ang mga susunod na henerasyon.
Sana maging matapang tayo na sumunod kay Jesus at manindigan. Kahit sino pa mang ating makahidwaan ay hindi na mahalaga basta’t nakasunod tayo sa Panginoon kung saan ang mabuti. Kung hindi tayo mamumuhay sa katotohanan, walang magiging tunay na kapayapaan kung hindi kaguluhan, patayan, mas malalang hidwaan at walang tunay na pagmamahal.

Kung gusto nating mabuhay hindi sa mundong ganyan, maging matapang tayo ngayon pa lamang. Gamitin natin ang ating pananampalataya at paninindigan bilang Katoliko upang paghariin ang Diyos sa ating mga lupa hindi sa kadiliman, kasalanan at kasamaan. At ang mga sandata natin ay ang ating patuloy na pananalangin, pagsisimba, pagkumpisal upang humingi ng tawad sa Diyos, pagrorosaryo at paggawa lagi ng mabuti bilang bahagi ng buhay natin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.