Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglaganap ng Bokasyon”

 

 

Oktubre 3, 2019. Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 18, 8. 9. 10. 11
Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

UNANG PAGBASA
Nehemias 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias

Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng Pintuan patungo sa Tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng Kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon nang panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat nang gulang at pang-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang Kautusan sa harapan ng mga taon natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti.

Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon.

Si Ezra ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. “Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos!” ang wika niya.
Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, “Amen, Amen.” Pagkatapos, nagpatirapa sila bilang paggalang sa Panginoon.

Binasa ni Ezra nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan.

Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa Kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila’y napaiyak. “Ang araw na ito ay dahil sa Panginoon na inyong Diyos,” wika nina Nehemias, at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya’t sinabi nila, “Huwag kayong umiyak.” Wika pa nila, “Umuwi na kayo at magdiwang! Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito’y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo.”

Ang mga tao’y inaliw ng mga Levita, at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, “Walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal.” Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang, kumain sila at uminom at binahaginan naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 11
Tugon: Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’

Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng diyos sa inyo.’ Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, ‘Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaaan ninyo nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos!’ Sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang huwebes po sa ating lahat!

Sinabi ni Jesus ngayon sa ating Ebanghelyo “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin.”
Sa makabagong panahon ngayon ay mayroon ngang krisis sa bokasyon. Parami nang parami ang tao ngunit pakaunti nang kaunti ang mga gustong magpari at magmadre. Subalit nakaparaming kailangang gawin. Kulang na kulang po ang ating mga pari. Ngunit lahat tayo ay kailangan ng pari. Kasama sa mga pinakamahalagang tungkulin nila ay ang pagbabahagi ng Sakramento: binyag, pagkumpirma, kumpisal, kasal, pagmimisa at paglalagay ng langis sa mga may sakit. Bawat isa ay mahalaga at nangangailangan ng mahabang oras at buong atensyon. Hindi lang yan at marami pang iba.

May mga misyon din kailangang ipatupad tulad ng pagtuturo ng katekismo, paghaharap sa mga kailangan at problema ng parokya higit pa sa mga gawain ng isang pari na iyon o ang layunin ng kinabibilangang kongregasyon. Kaya nga, ang mga kalaban sa pananampalataya – ang mga masama at diablo ay pinupuntirya ang mga kinatawan ni Cristo dito sa lupa. Sapagkat kapag naligaw mismo ang nagpapastol, paano pa kaya ang mga tupa? Hindi ba’t magkakalat kalat at magkakanya-kanyang landas kung saan walang poprotekta at mag-aakay?

Ganito ang nangyayari sa ating Simbahan kaya naman, ang dami ngayong naliligaw ng landas. Kaunti na lang ang pari na magpapastol sa ating simbahan. Kaya dapat nating idalangin sa Panginoon na maawa sa atin at bigyan pa tayo ng mga maraming pari, madre at konsagradong mga layko. Bakit nga kaunti na?

Sa pagdaan ng sekularisasyon sa mundo, mas naging mahalaga ang pera, trabaho at oportunidad na mayroon ang mga kabataan higit sa paglilingkod sa Diyos. Kung saan, walang magagarbong makamundong gantimpala. Kung hindi sa langit.

Ngunit ano bang ibang kayamanang makamundo ang higit na mahalaga kaysa sa ating kaligtasan na walang hanggan?
Ipanalangin natin ang bokasyon at tuwing may maririnig tayong gustong magpari, magmadre at magkonsagra ng kanilang buhay sa Diyos ay wag nating kwestiyunin sa halip ay palakasin natin ang loob nila. Tayong lahat ay nakikinabang sa mga bokasyon sapagkat iisang tahanan lamang tayong lahat – ang Simbahan ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.