Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglago kay Cristo”

Hulyo 27, 2020. Lunes ng Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 13, 1-11
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, “Bumili ka ng mga damit-panloob na lino at iyong isuot ngunit huwag mong babasain.” Kaya’t bumili nga ako ng damit-panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon, “Pumunta ka sa Ilog Eufrates; hubarin mo ang damit-panloob, at iyong itago sa isang guwang sa bato.” Ginawa ko ang iniutos sa aking Panginoon at pagkatapos, ako’y umuwi.

Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Eufrates upang kunin ang mga damit-panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Eufrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan.
Muling nagsalita ang Panginoon, “Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Sila’y hindi sumunod sa mga utos ko; lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Matutulad sila sa sirang damit-panloob na wala nang kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit-panloob, gayun ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Juda – na sila’y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila’y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayo’y papurihan nila’t parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin.”

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21
Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 31-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.”

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:
“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Tingin ba natin minsan ay walang kabuluhan ang ating mabubuting gawa para sa kapwa at sa Diyos? Minsan ba ay napapagod tayo at nawawalan ng pag-asa sa araw-araw na hamon ng buhay?

Ang talinghaga ngayon ay tungkol sa Kaharian ng Diyos na binubuo ng mga mabubuting gawa. Gaano man ito kaliit sa paningin ng iba ay ito ay uusbong at magkakaroon ng sanga at mga bunga gaya ng isang puno. Ganito rin ang nangyari sa ating Simbahan. Nagsimula sa labindalawang apostoles at ngayon ay mahigit isang bilyon na tayo. Kung paanong nangyayari ito ay Diyos lamang ang may gawa at nakakaalam. Kaya dapat lamang tayong magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit mahirap. Huwag nawa tayong sumukong maging matapat sa ating tungkulin nasaan man tayo sa ating buhay ngayon. Kahit hindi ito nakikita at kahit pa tila madilim ang pinagdadaanan, tulad ng maliit na butil ng mustasa ay kailangan din tayong itanim sa ilalim ng lupa bago tumubo. Doon kung saan madilim, doon tayo mas sinusubok upang maging malakas. Hindi para mas humina ngunit para mas gustuhin nating makamtan ang lakas mula sa Diyos. Hindi ng sarili lamang nating kakayanan para harapin ang mga pagsubok sa buhay.

Doon sa dilim tayo pinapagtibay at pinalalago pa ng mga sari-saring hamon sa buhay. Ang kadiliman sa ating buhay ay hindi para sa kamatayan ngunit sa ating pagkabuhay muli, sa paglago at pag-usbong muli. Unti-unti magkakaroon ng mga maliliit na dahon ang ating maliit na butil. Mayroon tayong bagong simula kay Cristo.

Gaya rin ng tinapay na walang lebadura sa umpisa ay parang manipis ito at tila wala gaanong laman. Subalit bigyan mo lang ito ng panahon at uumbok na ito. Ganito rin sa ating mabuting gawa. Wala mang makakita o humanga sa pagiging mabuting ina, ama, anak o asawa, sa matapat at marangal na trabaho o negosyo ngunit asahan mong Diyos ay nakakakita nito at gagantimpalaan ka ayon sa nararapat. Hindi ito mapapantayan ng anuman at ito dapat ang ating panghawakang pag-asa. Ang pag-asang mula kay Cristo at nasa Kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.