Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit ng Diyos”

 

Nobyembre 7, 2019. Huwebes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 14, 7-12
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo’y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa’y luluhod sa harapan ko,

At ang bawat dila’y magpupuri sa Diyos.” Kaya’t lahat tayo ay magbibigay-sulit sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbubulung-bulingan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito.

“Kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’ Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak!’ Sinasabi ko sa inyo, gayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi’t tumalikod sa kanyang kasalanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!

Ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat. Kaya nga ang Kanyang Kamay at bisig ay bukas na bukas sa Krus. Ngunit hindi ito para sabihin na “in general” lang ang Kanyang pag-ibig. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Gusto niyang bumuo ng relasyon sa bawat isa sa atin sapagkat bawat isa sa atin ay espesyal o “unique”. Walang makakapagmahal sa Diyos gaya ng pagmamahal mo dahil iba ka sa ibang tao at walang katulad.

Ito ang buod ng talinghaga ng nawawalang tupa at nawawalang pilak. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya kung isa man sa atin ay mawala at maligaw kaunti ng landas, ang Panginoon mismo ang gumagawa ng paraan higit pa sa ating iniisip. Lagi niyang hinihigitan ang sarili. Kahit na Diyos siya ay lalo pang nagpapakababa upang bumalik lamang tayo sa Kanya at mahalin Siya nang buo.

Tayo ba, napapansin ba natin ang mga tawag ni Jesus at paanyaya niya upang palalimin ang relasyon natin sa Kanya? Tumutugon ba tayo nang “oo” sa mga tawag Niya? Gusto ba nating mas makilala pa si Jesus? Walang ibang paraan kung hindi ang ating Simbahan na iniwan Niya sa lupa. Maging kaisa tayo sa Simbahan at tumulong. Aralin natin ang pananampalataya upang lalo tayong mapalapit kay Jesus. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat bahagi ng Banal na Misa upang lalo natin mas maisapuso natin ang bawat panalangin na binabanggit natin na naririnig ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.