Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit sa Diyos”

 

 

 

 

 

 

Enero 15, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Arnold Janssen, Priest (White).

UNANG PAGBASA
Hebreo 4, 1-5. 11
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo’y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Mabuting Balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila iyo pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,
“Sa galit ko’y aking isinumpang
‘Hinding-hindi sila makapapasok at
makapamamahinga sa piling ko.’”

Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng Kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw: “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” At muli pang sinabi, “Hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko.” Kaya’t magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 3 at 4bk. 6k-7. 8
Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

MABUTING BALITA
Marcos 2, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, bumalik si Hesus sa Capernaum, at kumalat ang balitang siya’y nasa kanyang tahanan. Kaya’t nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Hesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat katao. Hindi nila ito mailapit kay Hesus dahil sa dami ng tao, kaya’t binakbak nila ang bubong sa tapat niya, at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo.” May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito: “Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan! Hindi ba’t Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?”

Talos ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali: ang sabihin sa paralitiko, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan ay lumakad ka’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.” Sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka!” Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila’y pawang nanggigilalas at nagpuri sa Diyos. “Hindi pa kami nakakikita ng ganito!” sabi nila.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Mayroon talagang mga taong katulad ng Pariseo ay kakalabanin ka kahit gaano kabuti ang iyong ginagawa. Sa katunayan, kung tayo ay nasa mabuti at nasa Diyos ay mas marami talaga tayong makakaaway. Sapagkat ang tao ay likas na mapagmataas, mainggitin at makasarili. Mas mahirap ang magbigay at tumulong sa iba. Hindi nila matanggap ang kabanalan at mga himala na nagagawa ni Jesus sapagkat Siya ay walang titulo o posisyon hindi katulad nila. Subalit pagdating sa popularidad ay nakaaangat pa si Jesus. Kahit na hindi naman ito ginagawa ng ating Panginoon para sumikat. Ngunit ang mga taong may masasamang iniisip ay laging nanghuhusga. May ugali rin ba tayong ganito?

Subalit sa lahat ng negatibong iyan ay hindi pa rin iyan sasapat upang matabunan ang napakalaking biyaya na naggawa ni Jesus para sa paralitiko. Kamangha-manghang bagamat hindi ito makakalakad upang makapunta kay Jesus ay may mga taong nagdala sa kanya papunta sa Panginoon. Napagaling siya at napatawad pati ang mga kaibigan sa kasalanan. Tayo rin ba ay may ganitong alaala? Alalahanin natin ang mga taong naging instrumento upang akayin tayo sa Diyos. Tayo rin ba ay naging instrumento upang ilapit ang ibang tao sa Panginoon? Habang tayo ay naglalapit ng ibang tao sa Diyos, tayo rin ay mas napapalapit sa Kanya. Ito ay ating pagnilayan dahil bilang Kristiyano ito ay ating responsibilidad. Nang sa gayon, lahat tayo ay makabalik kay Cristo at makasama Niya hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.