Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglapit sa Diyos”

Photo Credits: The Getty

 

Disyembre 27, 2018. Huwebes. Kapistahan ni Apostol San Juan, Manunulat ng Mabuting Balita.

Salmo 97: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Unang Pagbasa: 1 Juan 1:1-4

Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan.

Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin.

Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita’t narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo.

Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan.

Ebanghelyo: Juan 20:1a at 2-8

Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan.

Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan, at hindi namin alam kung saan siya inilagay!”
Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino.

Nang dumating si Simon Pedro, tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus.

Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi.
Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya’y naniwala.

Pagninilay:

Ngayon ay kapistahan ni Apostol San Juan ang tinaguariang “ang alagad na mahal ni Jesus”. Isang matalik na kaibigan ni Jesus na hindi siya iniwan maging sa Krus. Bagamat ang ibang alagad ay iniwan siya. Matatandaang ang isa ay itinatwa siya at ang isa naman ay ipinagkanulo siya, si Juan ay nanatili hanggang huli kasama ni Maria. Sa huli, siya ang kinatawan ng mga Kristiyano na hinabilinan na si Maria ang ating magiging ina.

Kaya naman sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay siya kasama ni San Pedro ang isa sa mga unang nakakita ng kanyang libingang naiwan. Bilang katibayan ng pagkabuhay muli. Ngayon ay ating ginugunita ang kanyang alaala bilang ating maging ehemplo paano tatanggapin si Jesus sa ating puso. Walang takot sa anumang ibigay ng Diyos sa atin. Masaya man na karanasan o masakit.

Dahil sa pananatili ni Juan kay Jesus siya din ay naging isang tagapagdala ng Mabuting Balita. Dahil sumama siya kay Jesus saan man Siya magpunta, nakilala niya Kristo. Gaya niya, dapat din nating kilalanin si Kristo nang malapitan at walang takot. Iilan sa atin ang mas pipiliing sundin ang sarili kaysa ang Diyos sa gayong hindi natin alam ang hinahandang gantimpala ng Panginoon para sa atin?

Si Juan mismo ang nagsabing “Diyos ay Pag-ibig”. Wala Siyang ibang ginusto para sa atin kung hindi ang kabutihan at pagmamahalan. Ang hindi mababaling tiwala na ito ang nagdadala at magdadala sa atin upang malagpasan anumang hamon sa buhay.

Tulad ni Juan na niyakap ang Diyos nang buong puso at kinilala nang lubos hanggang sa nagkaroon ng isang natatanging ugnayan bilang magkaibigan at Tagapag-ligtas sa niligtas. Sa Diyos na nagpapala at sa taong pinagpala. Tayo rin ay iniimbitahan ng Diyos na kilalanin siya nang mas malalim at maging isang Juan sa ating natatanging paraan na siyang nakinig sa Salita ng Diyos nang malapitan.

Sumunod nawa tayo sa Diyos sa abot ng makakaya anupaman ang kahantungan. Magkaroon man ng kamatayan ay may pagkabuhay na muli. Lagi tayong ibabangon ni Kristo mula sa ating kinasasadlakan.
Amen.+

Panalangin: Jesus, hilumin mo ang aking puso. Gawin mong iyong iyo. San Juan, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.