Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod kay Jesus”

Hulyo 1, 2019. Lunes sa ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 103: “Ang ating Panginoong Diyos ay nagmamagandang loob”

Unang Pagbasa: Genesis 18: 16-23

Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, “Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya.”

Kaya’t sinabi ni Yahweh, “Katakut-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorra, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya’t bababâ ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila.”

Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, “Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lunsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lunsod alang-alang sa limampung iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon! Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig!”

At sumagot si Yahweh, “Hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa limampung mabubuting tao.”

“Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan,” wika ni Abraham, “wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako’y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong limampu, at apatnapu’t lima lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lunsod?”

“Hindi, hindi ko wawasakin alang-alang sa apatnapu’t limang iyon,” tugon ni Yahweh.
Nagtanong muli si Abraham, “Kung apatnapu lamang?”

“Hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa apatnapung iyon,” tugon sa kanya.
“Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung tatlumpu lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo?”

Sinagot siya, “Hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa tatlumpung iyon.”
Sinabi pa ni Abraham, “Mangangahas po uli ako. Kung dalawampu na lamang ang mabubuting tao roon?”

“Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa dalawampung iyon,” muling sagot sa kanya.

Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, “Ito na po lamang ang itatanong ko: Paano po kung sampu lamang ang mabubuting tao roon?”

“Hindi ko pa rin wawasakin ang lunsod alang-alang sa sampung iyon,” sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham

Ebanghelyo: Mateo 8: 18-22
Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng Kautusan at sinabi, “Guro, sasama po ako sa inyo saanman kayo pupunta.”

Ngunit sumagot si Jesus, “May mga lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang Anak ng Tao.”

Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, “Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?” Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.”

Pagninilay:

Pagpapaubaya sa Diyos ang dapat nating gawin upang makusunod sa Kanya. Mayroon sigurong dahilan kung bakit ikalawang bersyon ng ebanghelyo kahapon ang ating natunghayan ngayon. Upang sa gayon, ang mangyari ay matuto talaga tayo at maalaala kung paano ibibigay sa Panginoon ang mga unang araw ng ating linggo at nang hindi tayo maging alipin ng pagkabalisa, ayon sa Salita ng Diyos.

May sakripisyong kaakibat bawat mabuting hangarin at hindi ito madali. May mga papel tayong ginagampanan sa buhay: anak, magulang, asawa, empleyado, negosyante, propesyunal at marami pang iba. Subalit higit sa lahat, tayo’y mga Anak ng Diyos. Ang kanyang tawag at pagpapahayag ng misyon bilang mga Kristiyano ay ang pangunahing sangkap ng ating katauhan. Dapat ito’y nanunuot at naipapahayag sa bawat ating ginagawa at anumang papel sa buhay ang ating ginagampanan. Hindi mahihiwalay ang pagiging Kristiyano natin. Ang tunay na Kristiyano ay matapang sa paninindigan kahit kalimutan pa ang sariling buhay at mahal sa buhay. Alang alang sa Kaharian ng Diyos, dapat ay handa tayong gawin lahat. Sapagkat tayo ay naniniwalang kapag iniwan natin ang lahat ng ating inaalala ukol sa kanila, Diyos ang pupuno sa lahat ng kanilang pangangailangan.

Bawat pagsubok, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo kukulangin. Sapagkat kung sa larangan din ng pag-ibig, walang kahit anong makakapantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kinalimutan niya rin ang sarili, iniwan ang Ama sa langit upang mamuhay at mamatay sa mundo bilang Tao. Isinakripisyo Niya ang buong sarili para sa ating kaligtasan at nang tayo’y makabalik sa Ama. Magiging pinakamabunga ang relasyon natin sa Diyos, depende sa tugon natin sa kanya. Buo ba ang iyong loob sa Diyos o hati pa rin hanggang ngayon? Ano ang dahilan ng iyong pagkabagabag?

Lahat ito’y itaas mo at iwanan sa mga kamay ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Dahil siya ang bahala sa iyo at sa lahat ng mga mahal mo sa buhay.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.