Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

 

 

 

Hulyo 9, 2020. Huwebes sa ka-14 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1-4. 8k-9
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ngunit habang siya’y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo.
Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyus-diyusan.
At nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyus-diyusan
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya;
subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.

Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal;
ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig,
at yumuko ako upang sila’y mapakain.
Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim,
sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang magwasak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16
Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso – sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ang supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa lahat! Kahapon ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pagiging alagad. Ngayon nga ay sinabi ni Jesus ang mga kailangang gawin upang matupad ang tungkulin na ito. Unang una, kung ano ang gagawin.

Magpapagaling ng may sakit at bubuhay ng patay. Alam na nating tayo ay kabilang sa mga alagad ni Jesus. Hindi natatapos ang listahan ng alagad sa labindalawa lamang. Dahil kasama tayo at ang ating pangalan sa listahang ito. Nakatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos at Kanyang Salita, gamitin din natin ito upang makapaglingkod sa Kanya.

Hindi man tayo lahat ay makagawa ng milagro ay magkakaroon naman ng mga milagro sa araw-araw na buhay ng ating pagsisilbihan. Ang may-sakit ay maari nating dalawin, tulungan at bigyan ng kahit kaunting tulong upang sila ay gumaling. Makiramay tayo sa patay, mag-abot ng tulong at ipanalangin sila. Marami tayong maaring gawin. At paano nga ba ito magagawa? Dito pumapasok ang ikalawa, dumepende kay Jesus. Wala tayong ibang dadalhin.

Ibig sabihin ay hindi tayo dedepende sa ating sariling kakayanan o gawa. Hihingiin natin ang lahat ng ating kailangan mula sa Diyos. Susunod tayo sa Kanya kung ano ang dapat gawin. Kailangan lamang natin itong gustuhin.

Madalas kasi tayo ay gumagawa ng ayon sa sariling isip at plano. Kung ito lang ang ating gagamitin para sa napakalaki at napakalawak na plano ng Diyos ay matatalo tayo. Sapagkat maraming pagsubok ang haharapin at kailangang maggawa natin ito sa pamamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.