Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

Nobyembre 10, 2020. Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, Pantas ng Simbahan. Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Tito 2, 1-8. 11-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal, ang ituro mo’y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman sabihin mong sila’y mamuhay nang maayos, huwag maninirang-puri at huwag mahilig sa alak; magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaing ito’y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos.

Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila’y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayun, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin.
Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya’t makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan – ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 18 at 23. 27 at 29
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.
Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad,
ay ang Panginoon, nang upang maligtas;
sa gawain niya, ang Diyos nagagalak.
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.
Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Ang mga matuwid, ligtas na titira
at di na aalis sa lupang minana.
Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Juan 14, 23
Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 7-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Leon, santo papa at pantas ng simbahan! Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Hindi ito utang na loob ng kahit sino at lalong hindi rin ng Diyos. Wala na tayong maidadagdag pa sa Kanyang kaluwalhatian sapagkat nasa Kanya na ang lahat. Subalit sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagtalima sa Kanya, sa ating mga papuri at pasasalamat sa Kanya ay gumagawa tayo ng mabuti at nakakamit ang kaligtasan na iniaalay Niya sa atin. Sa Kanya galing ang lahat ng bagay at sa Kanya rin dapat babalik. Ang kasinungalingan ng mundo ay pagmamay-ari natin ang mundo at ang mga bagay dito kaya pwede nating gawin ang kahit ano na gusto natin. Ito po ay hindi totoo. Sapagkat may lumikha sa atin – ang Diyos.

May pakay, misyon at rason ang pagkakalikha sa atin mula pa noong una na dapat gampanan. Bilang mga katiwala at tagapagsilbi ng Diyos, ginagawa lamang natin ang dapat. Sa paggawa nang mabuti, sa pagsunod sa Diyos ay nagiging totoo tayo sa disenyo ng Diyos para sa atin mula noong bago pa lamang tayo pinanganak at hanggang sa nagkatawang tao tayo sa sinapupunan ng ating ina.

Kasabay ng paglilingkod ang kababaang loob at ang pagiging totoo. Dapat lamang na tayo ay maglingkod sa Diyos at ibaba ang sarili sa Kanya. Huwag nating isipin napakagaling na natin o sukatin ang ating ginawa sapagkat hindi tayo ang masusunod kung hindi ang Panginoon. Siya ang maghuhusga ng ating gawa hindi tayo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.