Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilinis ng Diyos sa atin”


Photo Credits: ThegiftofJesus

 

Enero 17, 2019. Huwebes Bago ang Pagpapakita ng Panginoon. 

Salmo 95: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo siyang salungatin.

Unang Pagbasa: Hebreo 3:7-14

Kaya’t tulad ng sinabi ng Espiritu Santo,
“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso’y huwag patigasin,
tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang, nang subukin nila ako.

Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagama’t nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apatnapung taon.

Kaya’t napoot ako sa kanila at sinabi ko,
‘Lagi silang lumalayo sa akin,
ang mga utos ko’y ayaw nilang sundin.’

Kaya’t sa galit ko,
‘Ako ay sumumpang hindi mararating, ang lupang pangakong aking inilaan.’”

Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buháy.

Sa halip, magtulungan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang “ngayon” upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan.

Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Cristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo’y unang sumampalataya.

Ebanghelyo: Marcos 1:40-45
Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa, “Kung nais po ninyo, ako’y inyong mapapagaling at magagawang malinis.”

Nahabag si Jesus sa ketongin kaya’t hinawakan niya ito at sinabi, “Oo, nais ko! Gumaling ka!”

Noon di’y nawala ang ketong ng lalaki at siya’y naging malinis.

Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na.”

Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba’t ibang dako.

Pagninilay:

Magandang araw po sa inyong lahat! Matatandaang ang ating ebanghelyo ngayon ay itinampok na rin noong nakaraang mga araw, ngunit ang Salita ng Diyos ay sadyang buhay at napakaganda na kahit ulit-ulitin ito, lagi tayong mayroong bagong natututunan. Habang binabasa natin nang tagos sa puso, kahit paulit-ulit, ay tila lagi itong bago. Araw-araw ay iba iba ang pangyayari, walang pareho kaya dito mula sa ating karanasan natin huhugutin ang ating pagninilay sa araw na ito.

Ang mga taong may ketong noong panahon ng ating Panginoon ay itinuturing na isang taong madumi. Kaya naman, ang mga tao noon ay iniiwasan ang mga taong ito. Hindi sila kinakausap at lalong hindi hinahawakan. Parang hindi isang tao ang turing sa kanila hangga’t hindi sila gumagaling at hangga’t hindi natatapos ang ritwal na kailangan upang ideklara na sila ay talagang malinis na. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi nagkubli na hawakan at ipatong ang kanyang kamay sa ketongin noong ito’y humiling na pagalingin. Gusto ng Diyos na tayo’y mapabuti ano pa man. Hindi alintana ni Jesus kahit pa siya mismo ay posibleng masabihang marumi basta mapagaling niya ang taong may karamdaman.

Sa gayong paraan sa ating pagiging Kristiyano ay ganito rin ang tawag sa atin sa ating buhay. Sa ating pagtulong at pagsisilbi sa iba, hindi maaring hindi tayo mahirapan o makibahagi sa kanilang dinaramdam. Bahagi na ito ngunit hindi natin dapat alalahanin kung ano ang mangyayari sa atin o kung anong hirap ang ating daranasin sapagkat kung nagtitiwala tayong buong buo na sa Diyos ang buo nating tiwala ay sa kanya rin galing ang ating proteksyon. Higit na mas makapangyarihan ang Diyos higit sa kahit anong sakit, karamdaman at ano pa man. Ito ang ating mana mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya.

Nakamamangha ding habang mas lalong pinagbabawalan ang mga taong ito, lalo nila itong inihahayag. Sa sobrang laki ng naggawa ng Panginoon para sa kanila’y talagang mag-uumapaw ang ating ligaya na ito ay maibabahagi natin sa iba. Hindi na siya nanisi o nalungkot na siya’y isang ketongin dati. Walang pagbabalik tanaw sa nakaraan o anumang hindi magandang nangyari. Bagkus, ang buong puso niya’y nakatuon sa pagpapala ng Panginoon sa kanya. Tayo rin sana magpasalamat sa Diyos sa pag-uugaling alalahnin natin ang biyaya natin huwag ang mga problema. Diyos ang bahala sa lahat.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, hipuin mo ang aking puso at hilumin. Makita nawa kita at madama sa lahat ng bagay anumang dilim ang aking harapin. Ikaw ang aking gabay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos. Ibahagi ang post na ito sa mga kaanak, kaibigan at kakilala.

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.