Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilinis ng mga Puso”

Photo Credits: Buck Mccain

 

Pebrero 12, 2019. Martes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 8: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Unang Pagbasa: Genesis 1:20-2:4a

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid.” Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayundin ang lahat ng uri ng ibon.

Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi: “Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan; magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig.” Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikalimang araw.

Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa—maaamo, maiilap, malalaki at maliliit.” At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyahan siya nang ito’y kanyang mamasdan.

Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.”

Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala niya.

Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.

Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo.

Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari.

Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw.

Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw, at siya’y nagpahinga sa ikapitong araw.

Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat.

Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa.

Ebanghelyo: Marcos 7:1-13

Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng Kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian.

(Sapagkat ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga’t hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno.

Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso, at mga higaan.)

Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng Kautusan, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian.”

Sinagot sila ni Jesus, “Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat,
‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang,
sapagkat ito’y sa bibig at hindi sa puso bumubukal.

Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba,
sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’

Winawalang-kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga katuruan ng tao.”

Sinabi pa ni Jesus, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos! Halimbawa, iniutos ni Moises na ‘Igalang mo ang iyong ama at ina’, at ‘Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.’

Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ‘Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo’; ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang.

Sa gayong paraan, pinapawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturong katulad nito.”

Pagninilay:

Kapag ang baso at pinggan ay madudumi at puno ng sebo, ito ay agad na sinasabon ng maigi at nililinisan. Gayundin ang sahig ng ating mga bahay at paligid. Kapag may basura at alikabok ay kitang kita ito ng ating mga mata. Madaling alisin at lilinisin natin dahil nararamdaman natin ang dumi at aalibadbaran tayo sa ating nakikita. Subalit ang dumi na nasa ating mga puso, nakikita pa kaya natin ito? Kailan tayo huling tumingin sa ating sarili upang tingnan kung ano ang maruming bahagi ng puso at hayaan nating linisin ng Diyos ito?

Nararamdaman pa ba natin sa ating budhi at konsiyensa kung tayo ay nakakasakit sa Diyos at sa kapwa? Kailan ka huling nagpakumbaba sa Diyos at nangumpisal sa pamamagitan ng kanyang itinakda sa atin, sa mga pari? Ang mga pari na pinili ng Diyos upang tulungan tayong umiwas sa ating mga pagkakamali sa buhay at maging mas kaaya-aya sa Diyos?

Gaya sa Ebanghelyo ngayong araw, ang mga Pariseo ay punong puno ng dumi sa loob. Maigi lang sila sa panlabas na bagay ngunit sa loob ng kanilang mga puso at diwa, ay walang pag-ibig sa Diyos. Nililinis nila ang panglabas na mga kagamitan para sa mga mata ng tao. Ngunit ang pinakamahalagang linisin sa harapan ng Diyos ay kanyang kinalilimutan. Sa gayon ay ginagawa nila ang hindi kaaya-aya sa Diyos. Tinuturo at ipinapahamak pa nila ang ibang taong kanilang hinihimok dahil dito.

Kung ang paglilinis ng bahay natin ay nakakaginhawa sa ating isip at katawan, paano pa kaya ang paglilinis ng ating kaluluwa sa paghingi ng tawad sa Diyos at pagsisimba? O baka naman naging masyado nating manhid at hindi na natin ito maramdaman? Magbalik-tanaw tayo at suriin ang ating mga sarili. Hingin natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos.

Sa Unang Pagbasa ay natuklasan natin ang paglikha ng Panginoon sa tao. Nilikha tayo ayon sa Kanyang larawan, tulad tayo ng ating Diyos sa umpisa pa lang. Walang ibang nilikha sa mundo na tulad ng tao. Minamahal tayo ng Diyos at tayo’y mahalaga sa kanya higit sa lahat. Subalit tuwing tayo ay nagkakasala, umiiba tayo sa kanyang orihinal na disenyo bilang wangis ng Panginoon. Hindi tayo nagiging tulad Niya sa ating pagsuway.

Tuwing tayo’y nagsisisi naman tayo sa ating mga kasalanan at nagpapakumbaba upang magbago mas lalo tayong nagiging tulad ng Diyos na ating Ama sa Langit at nagiging mas karapat-dapat upang magmana ng kaharian Niya bagamat tayo’y mga makasalanan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.