Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagmamahal ng Diyos”

Oktubre 1, 2019. Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga. Martes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Zacarias 8, 20-23
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

“Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba’t ibang bayan. Sila’y magyayayaan: ‘Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa kanya. Ako man ay pupunta roon.’ Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, sampu-sampung dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Judio at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Judio ay pinapatnubayan ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7
Tugon: Ang ating Panginoong D’yos ay kapiling nating lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 51-56
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang nalalapit na ang panahong pag-aakyat kay Hesus, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya’y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, “Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang patunawin sila?” Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. “Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasainyo,” sabi niya, “sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila.” At nagtungo sila sa ibang nayon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa ating lahat! Maligayang Kapistahan po ni Santa Teresita!

Ngayon po ay kapistahan ng isang santo na nagtuturo sa atin na maging ang pinakamaliliit na bagay kahit ang pagpulot ng isang maliit na “pin” o “clip” kapag ginawa ng buong pagmamahal ay isang kaaya-ayang sakripisyo para sa Panginoon. Sa panahon ngayon na napakaraming pagkakaabalahan, “entertainment”, “luxury”, “shopping”, pagkain ng masarap at marami pang iba. Naalaala pa natin magsakripyo para sa iba? Unang pakay ng pagsasakripisyo at pagpipigil sarili ay para humingi ng tawad sa Diyos para sa kasalanan natin at maging sa ibang sukdulan ng sama. Sapagkat tayo ay iisang pamilyang hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Tandaan nating tuwing Banal na Misa at sa pananalangin ng Credo ay sinasambit natin ang muling pagdating ni Cristo. Patay man tayo o buhay kapag dumating iyon, anuman ang mauna, anong uri ng tao gusto nating maging pagharap kay Cristo?

Pangalawang pakay ng pagsasakripisyo ay ang kapakanan ng kapwa. Sa pagkain natin ng masarap, sa pagbili ng mamahaling damit o gamit at iba pang pinagkakagastusan, saan ang mga gutom at mahihirap doon? Iniimbitahan natin sila sa ating hapag kung tayo ay marunong magtiis paminsan-minsan. Maaring sa ibang araw isa o dalawa o higit pang beses, halimba ay tuwing biyernes, mas simple ang ulam at gulay lamang at ang matitipid ay ibibigay sa mahihirap. Maraming paraan kung gusto natin. Para sa gantimpalang langit, anong ating kayang gawin? O magpapakasaya tayo at maghihintay hanggang huli na? Maghihintay pa ba tayo hanggang lumipas ang pag-asang hindi na tayo makagawa ng mabuti para sa kaligtasan ng iba at sarili na rin nating kaligtasan?

Sa Ebanghelyo natin ngayon ay nagpapatotoong mahabagin ang Diyos at hindi mapagparusa. Napunta si Jesus dito upang iligtas tayo. Tayo namang mga pinangakuan ng kaligtasang iyon ay dapat na makibahagi sa mahalagang misyon ng pagsasalba ng tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Diyos ay Mahabagin subalit ang lahat ng oras at lakas natin dito sa lupa ay may hangganan. Mamili tayong maigi kung paano tayo mamumuhay sa mundo upang makamit ang salbasyon na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.