Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagmamahal sa Diyos”

 

Nobyembre 6, 2019. Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 13, 8-10
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sa ating tayo’y mag-ibigan; sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng, “Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot,” at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9
Tugon: Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito.

Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat!

Magandang pagnilayan ang salitang “Kristiyano” o “Christian” sa wikang ingles. Tayong mga Katoliko ang kauna-unahang Kristiyano sa Pilipinas. Nasa ating ugat, dugo at laman ang pagiging Kristiyano sapagkat tinatanggap natin mismo ang Banal na Katawan at Dugo ni Cristo. Naghahalo ang Banal at Tunay na Dugo ni Cristo at dugo natin sa Komunyon. Kaya nga,nagbayad ng napakalaki si Jesus upang maligtas tayo. Ano naman ang maibibigay natin sa Kanya bilang pasasalamat at tugon sa Kanyang pag-ibig? Kahit pa ibuwis natin ang buong buhay natin ay hindi kailanman ito papantay sa sakripisyo ng Panginoon sa atin. Ngunit hindi naman ito ang kanyang hinihingi – na pantayan siya. Subalit ang kanyang tanging hiling at utos sa ating lahat ay ang mahalin siya higit sa lahat, sa abot ng ating makakaya, higit sa sarili, higit sa anupamang bagay sa mundo at higit sa kahit sino sa pamilya gaya ng sabi sa Ebanghelyo.

Magagawa natin ito kung totoo tayo sa ating pangalan, “Kristiyano”. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Taga-sunod kay Cristo. Tularan natin dapat si Jesus sa isip, salita at gawa. Upang tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa at maipaglaban ang katotohanan, hindi dapat tayo nakadepende sa iba, sa sasabihin ng pamilya o ng ibang tao kung hindi Diyos lamang. Matapos ay kapag nagiging pamumuhay na natin ang paggawa ng mabuti ay sila naman ang sasali sa atin – gaano man ito kahirap.

Hindi tayo ang susunod sa kanila kung hindi pa nila tanggap ng buo si Cristo at kung wala silang tiwala sa Simbahan. Kung hindi, tayo ang mag-aakay sa kanila patungo sa katotohanan kung sila ay nadidiliman. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus na hindi natin sila maaring mahalin nang higit pa sa Diyos. Dapat Diyos muna tapos saka susunod ang ibang tao. At ang ibang tao gaya ng sarili. Kung pinapakain natin ang ating sarili ay papakainin din natin ang ibang tao kahit hindi natin kilala. Kung binibihisan natin ang sarili ay bibihisan din sila kahit hindi sila kaanu-ano. Mahalin muna natin ang Diyos higit sa lahat at tayo ay sasagana magpakailanman anumang aspeto ng ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.