Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Bulag”

 

 

Ngayon ay ika-anim ng Disyembre taong dalawang libo’t labingsiyam. Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 29, 17-24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Hindi magtatagal,
ang kagubatan ay magiging bukirin,
at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.”
Sa panahong iyon
maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat;
at makakakita ang mga bulag.
Ang mababang-loob ay muling liligaya
sa piling ng Panginoon,
at pupurihin ng mga dukha
ang Banal ng Israel.

Sapagkat ang malupit at mapang-api
ay mawawala na,
gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.
Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang-puri,
mga sinungaling na saksi
at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid.
Ito ang sinasabi ng Panginoon,
ang Diyos na tumubos kay Abraham,
tungkol sa sambahayan ni Jacob:
“Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man.
kung makita ng kanyang mga anak
ang aking mga ginawa,
iingatan nilang banal ang aking pangalan;
Banal ni Jacob,
at dadakilain ang Diyos ng Israel.
Ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng kaunawaan,
Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral,”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Tugon: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
bibigyan n’ya ng paningin
mga bulag na gagaling.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 27-31
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pag-alis ni Hesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, “Anak ni David, mahabag kayo sa amin!” Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, “Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?” “Opo, Panginoon,” sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata, at sinabi, “Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala.” At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Hesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila’y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Ngayon po ay may malawakang kampanya ng apat na paring eksorsista mula sa ibang bansa upang italaga ang araw na ito “for prayer and fasting” para sa kapatawaran ukol sa mga nangyayari ngayon sa ating mahal na inang Simbahan. Maari po tayong gumawa ng ekstrang mga dasal, dumalo sa misa, magdasal ng Santo Rosaryo na may sobrang misteryo, mag-adorasyon at marami pang iba. Mag-alay tayo ng kahit anong sakripisyo para sa Panginoon nang bukal sa ating kalooban. Hingiin natin ang tulong Niya.

Napakaganda ng ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat pinagyayaman tayo nito. Mula sanggol pa lamang kasakasama natin ang Simbahan noong tayo ay binyagan, hanggang lumaki nagpakumpil, may unang komunyon, kasal o pagpasok sa relihiyosong bokasyon hanggang pagkakasakit at pagkamatay, sinasamahan tayo ng Simbahan. Araw-araw, sa malalaking yugto hanggang sa pinakamaliliit ay naroroon ang Panginoon inaaruga tayo gaya ng isang ina sa bagong silang nitong anak. Bawat aspeto ng ating sarili at buhay ay may malasakit ang Panginoon. Kaya nga tulad ng mga pinagaling ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, hindi ba’t hindi rin natin mapipigilang ipahayag sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos sa atin?

Nagagawa ba nating papurihan ang Panginoon sa lahat ng mabubuting ginagawa niya sa atin mula sa maliit hanggang sa malaki?
Malimit kasi sa atin nakikita lamang ang kabutihan ng ibang tao ngunit nakikita ba natin na ang Diyos ang gumagamit sa kanila upang tayo ay pagalingin, iligtas sa sakuna, pagsilbihan, tulungan at marami pang iba? Ang sarili nating kagalingan at katalinuhan o kagandahan, nakikita pa ba nating biyaya ito ng Diyos?

Minsan o madalas sa ating buhay ay hindi natin namamalayang tila tayo mga bulag na hindi nakakakita o nararamdaman ang Panginoon. Minsan may mga taong nagtatanong “Nasaan ang Diyos?” o sa kanta nga ay “Natutulog ba ang Diyos?” marahil ito yung mga panahong tila pinagbagsakan ng langit at lupa ika nga. Subalit hingiin natin ang tulong ng Panginoon upang makita natin Siya sa bawat segundo ng ating buhay.

Naririyan lang siya sa ating tabi at sa ating puso at sa lahat ng taong at bagay na nakakapagpabuti sa atin. Wala siya sa malayo. Kung tatawag lamang tayo sa Kanya ay agad natin siyang makikita. Kahit hindi man natin ito makita agad-agad, kung sapat ang ating pananampalataya ay makakakita tayo gaya ng dalawang bulag na humiling kay Jesus at nakakita. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.