Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Diyos at Pagbangon sa Buhay”


Photo Credits: PaulaChan

 

Enero 16, 2019. Miyerkules. Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Unang Pagbasa: Hebreo 2:14-18

Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila’y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.

At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panaho’y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham.
Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya’y naging isang Pinakapunong Pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao.

At ngayo’y matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap.

Ebanghelyo: Marcos 1:29-39

Mula sa sinagoga, si Jesus, kasama sina Santiago at Juan, ay nagtuloy agad sa bahay nina Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyenan ni Simon at ito’y agad nilang sinabi kay Jesus.

Kaya’t nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di’y gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila.

Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng maysakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga tagaroon ay nagkatipon sa harap ng bahay.

Pinagaling ni Jesus ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo, at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito, at nang matagpuan siya ay sinabi nila, “Hinahanap po kayo ng mga tao.”
Ngunit sinabi niya sa kanila, “Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig-bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko.”

Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo

Pagninilay:

Nakapaganda ng isa na namang Mabuting Balita ng pagpapagaling ng Panginoon. Ngayon naman ay isang kaanak ng malapit sa kanya ang mayroong karamdaman – ang biyenan ni Simon Pedro. Agad-agad nawala ang sakit niya sapagkat ganito ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa isang iglap kaya niyang gawin ang kanyang naisin. Kailangan lamang natin humingi ng tulong sa kanya at maniwala sa kanya anumang bagay ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o malubhang karamdaman.

Kapuri-puri rin ang mga taong pinanggaling ng Diyos sapagkat tulad ng ginawa ng babaeng kanyang pinagaling, agad itong tumayo at nagsilbi sa Panginoon. Tayo kaya, matapos tayo makatanggap ng biyaya at pagpapagaling, ano ang ating unang ginagawa? Ang ating buhay ba ay ating iginugugol sa mabuti bilang pasasalamat sa Diyos? Ang ating kalusugan na biyaya ng Diyos ay ating bang ginagamit sa paggawa ng mabuti o patuloy pa rin sa kasalanan? Tsismis, paninira, inggit, away, hidwaan, pagkukunwari atbp. Ang tunay na pagpapagaling ay pagsabi ng ating karamdaman maging ng ating kaluluwa sa Diyos. Sabihin natin sa kanya at idulog sa kanya anumang masakit sa ating puso, isip at kaluluwa.
Diyos lamang ang nagpapagaling sa atin, siya ang lunas sa lahat ng ating nararanasan sa buhay. Kung tayo’y nakawala sa kadiliman ay siya rin ang may gawa dahil siya lamang ang tanging may tagumpay sa kamatayan, kasamaan at kasalanan. Kaya’t marapat lamang na bigyan natin siya ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsisilbi sa kanya bilang tanda ng pag-ibig natin sa Diyos.

Kanino? Sa lahat ng ating kapwa na may kailangan.
Marahil, simula sa ating mga araw-araw na nakakasalamuha – mga kapamilya o katrabaho o mga tao sa pamayanan. Noong gumaling ang mga tao at nakaranas ng pag-ibig at pagpapagaling ng Diyos, sila ay naghahanap sa Diyos. At ang tugon naman ni Jesus ay ang pagsabing kailangan niyang mangaral. Ibig sabihi’y bawat dagok sa ating buhay, bawat yugto ay mayroong dalang aral. Kasama natin ang Diyos.

Kailangang ang bawat pagsubok ay binabago tayo para sa nakabubuti. Tayo ay nakatatanggap ng pagpapala ng Diyos tuwing may unos sa ating buhay, dahil hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Kaya naman nawa’y patuloy tayong manatili at manalangin sa Diyos na gabayan tayo sa araw-araw, sa oras man ng sakit hanggang sa paggaling. Hanggang makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Panalangin: Panginoon, hilumin moa ko at pagalingin sa iyong pag-ibig. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.