Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Enero 22, 2020. Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.”

Sinabi ni Saul, “Hindi mo kaya ang Filisteong ‘yon! May gatas ka pa sa labi, samantalang siya’y isang kilabot na mandirigma.”

Idinugtong pa ni David, “Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leo at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteong iyon.”

Kaya’t sinabi ni Saul, “Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon.” Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliat.

Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David, sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito, at pakutyang tinanong, “Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?” At si David ay sinumpa ni Goliat sa ngalan ng kanyang diyos. Sinabi pa niya, “Halika nga rito’t nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop.”

Sumagot si David, “Ang dala mo’y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang Makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon! Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya’y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin.”

Nagpatuloy ng paglapit si Goliat. Patakbo siyang sinalubong ni David, habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliat sa pamamagitan ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliat, binunot ang tabak nito, at pinugutan ng ulo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1. 2. 9-10
Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumasok si Hesus sa sinagoga, at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may maiparating sila sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking patay ang kamay: “Halika rito sa unahan!” Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, “Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Hesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang ating Panginoon ay mahabagin. Para sa Kanya ang kapakanan natin ang pinakamahalaga. Lubos siyang nagagalak na mapawi ang ating mga kahirapan. Kaya nga pinagaling Niya ang lalaki sa kabila ng pagtutol ng iba. Minsan kapag mabigat ang pagsubok ay napanghihinaan tayo ng loob. Subalit narito si Jesus na handa tayong pagalingin anumang ating nararamdaman. Tumalima lamang tayo sa Kanya. Ibinigay Niya sa atin ang Kanyang lubos na pagmamahal sa Krus. Dugo at katawan ibinuhos niya para sa atin. Sapat na sana ito upang maniwala tayo sa Kanyang pag-ibig na nasa ibabaw ng kahit ano pang batas. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.