Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Nobyembre 18, 2019. Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari nang taong sandaa’t tatlumpu’t pito.

Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang Judio na ayaw sumunod sa Kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. “Makipagkasundo na tayo sa kanila; wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan,” wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila’y agad nagpunta sa hari, upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.

Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya’t ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyus-diyusan at nilabag ang Araw ng Pamamahinga.

Noong taong sandaa’t apatnapu’t lima, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng Kalapastanganang Walang Kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng Kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa Kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakut-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158
Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 35-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Malapit na si Hesus sa Jerico, at doo’y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. “Nagdaraan si Hesus na taga Nazaret,” sabi nila. At siya’y sumigaw, “Hesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!”

Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw: “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Kaya’t tumigil si Hesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” “Panginoon, ibig ko po sana’y manumbalik ang aking paningin,” sagot niya. At sinabi ni Hesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Noon din, nakakita siya at sumunod kay Hesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Madalas sa ating buhay kapag gusto nating mapalapit sa Panginoon ay mayroong mga balakid. Maaring tao, bagay na pinagkakaabalahan o pangyayari ang harang upang maganap ito.

Sa ating Ebanghelyo, ganito ang nangyari. Ang bulag ay sumigaw at humingi ng tulong sa Panginoon. Ngunit para sa iba siya ay nakakainis. Kaya naman pinagsabihan nila siya at pinagbawalan. Subalit anong kanyang ginawa? Lalo pa niyang nilakasan at tumawag muli kay Jesus.

Tayo, paano natin tratuhin ang mga humaharang sa atin upang mapalalim ang relasyon kay Jesus? Sumusuko ba tayo sa mga humaharang o lalo pa tayong gumagawa ng paraan para sa Panginoon?

Tumatawag ba tayo sa Diyos nang walang humpay kung kailangan natin ng tulong?

Nakita natin kung ano ang nangyari. Dahil nagpursigi siya sa pagtawag sa Diyos at paghingi ng awa, siya ay nabiyayaan ng milagrong pagpapagaling. Hindi lamang ito sa Kanya mangyayari. Sa tao na may sapat na pananampalataya ay mapapagaling din ng Diyos. Sa aspetong pisikal, emosyonal, sikoholikal at lahat ng aspeto ng buhay na kailangan ng paghilom, kayang kaya ito ni Jesus. Maniwala lamang tayo at tumawag sa Panginoon.

Hindi mawawala ang mga balakid. Ngunit kung lalabanan natin ito at magpupursigi sapagkat naniniwala tayong Diyos lamang ang ating pag-asa, magkakamit tayo ng himala sa buhay na hindi natin inaasahan. Matutupad ang ating hinihiling para sa nakabubuti. Bandang huli, kung lumago tayo sa pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon dahil tumawag tayo sa Kanya nang walang kapaguran, at naniwala tayo kahit tila imposible, sasabihin din sa atin ni Jesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Mapasaatin nawa ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.