Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapahayag ng Katotohanan”

 

 

 

Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 26, 11-16. 24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, “Dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo.”

Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, “Sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa Templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayun, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo; maari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan: pag ako’y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan; ito’y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito.”

Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, “Hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon.”

Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahicam, anak ni Safan, kaya’t hindi siya napatay ng mga tao.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34
Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayan kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Hesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, “Siya’y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala!”

Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid.” Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Judio, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista.
Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias.

Labis na nasiyahan si Herodes, kaya’t isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, “Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista.” Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyong sa dalaga. Kaya’t pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga; dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Nasaksihan po natin ngayon ang pagpapatay kay Juan Bautista ng isang taong nasa kapangyarihan. Noong mga nakaraan, gaya kahapon, ay natalakay natin ang tungkol sa pagiging propeta. Ngayon din ay tungkol pa rin sa pagiging propeta at ang pagpapahayag ng katotohanan.

Kung ang isang lipunan ay babagsak pati ang moralidad, ito ay sanhi ng hindi paglaban ng kung ano ang dapat at tama. Tinatamasa natin ang kasarinlan ngayon sapagkat lumaban ang ating mga ninuno at pinamunuan sila ng mga bayani. Si San Juan Bautista naman ay tunay na propeta ng Diyos. Katungkulan niya bilang isang propeta na ihatid ang mensahe ng Diyos na siyang laging nasa totoo at tama. Kahit anong kapalit o kahihinatnan ng kanyang pagsasalita alang alang sa Diyos, handa niyang harapin ito at iyon nga ang kanyang ginawa. Ganito ba tayo katapang sa ngalan ng katotohan? O matapang lamang tayo sa mga gusto nating paniwalaan subalit wala namang basehan?

Mahalagang sa panahon ngayon ay tayo mismo ay mag-isip nang mabuti at magdasal bago magsalita. Hindi natin namamalayang napakalaki ng epekto ng salita natin sa ibang tao kahit pa sa social media ito. At lalo pa nga sa social media kung saan pwede nating i-post ang kahit ano. Maging mga responsable nawa tayong mga “netizens” kasabay ng pagsisikap nating manatiling responsableng mga anak ng Diyos at mamamayan ng bansa. Hindi maaring hati-hati. Ang pagiging responsable at matapat na Kristiyano ay hindi sa loob lamang ng Simbahan ngunit lalo sa labas upang maipahayag ang totoo at Ebanghelyo sa mundo.

Ang mga propeta gaya ni Jeremias at San Juan Bautista ay may buong kumpiyansa sa Diyos sapagkat sigurado silang nagsasalita sila hindi ng kanilang sariling mensahe, kung hindi ng Diyos. Kaya anumang maging kahinatnan, matapang nilang haharapin hanggang dulo. Sapagkat Diyos din ang may sagot at pabuya sa kanila. Kahit kamatayan nila ay kayang magapi ang katotohanan. Mananaig ito hanggang huli. Bawat ating misyon ay nakaugat sa Diyos. Nagmumula ito sa Kanya, nagpapatuloy at magtatapos sa Kanya. Masaklap at masalimuot man ang daraanan ay magtiwala tayong kung mabuti ito mula dulo hanggang wakas, may gantimpala tayo sa Diyos. Hindi maaksaya at maipagsasawalang bahala ang ating pagpapagal kay Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.