Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapakababa sa Harap ng Diyos”

Marso 21, 2020. Sabado sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Oseas 6, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Halikayo at tayo’y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa ikatlong araw, tayo’y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon; tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patas ng ulan na dumidilig sa kaparangan.

Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab
Tugon: Katapatan ang naisin kalakip ng paghain.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Paano po tayo manalangin? Dapat ang ating panalangin ay may kababaang loob. Hindi ang Diyos ang tutupad sa ating hiling na parang genie. Tayo ang may kailangan sa Kanya dahil Siya ang may-ari ng lahat sa lupa at sa langit. Mas kaaya-aya sa Panginoon kung aaminin natin ang ating mga kasalanan sa harapan niya. Kung aaminin natin ang ating kahinaan at pagkukulang. Mas kakaawaan Niya tayo at pagbibigyan kaysa sa taong nagmamalaki at mataas ang tingin sa sarili. Hindi niya makitang lahat ito ay galing sa Diyos. Subalit ang taong inaako ang kanyang kasalanan at humihingi ng awa ay alam niyang kailangan niya ng Diyos. Ano ang pipilin nating maging?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.