Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapala ng Diyos”

Setyembre 20, 2020. Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Isaias 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18
D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.
Filipos 1, 20k-24. 27a
Mateo 20, 1-16a

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)
UNANG PAGBASA
Isaias 55, 6-9
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Hanapin ang Panginoon
samantalang siya’y inyong makikita
Siya ang tawagin habang malapit pa.
Ang mga gawain ng taong masama’y
dapat nang talikdan, at ang mga liko’y
dapat magbago na ng maling isipan;
sila’y manunumbalik,
lumapit sa Panginoon upang kahabagan,
at mula sa Diyos,
matatamo nila ang kapatawaran.
Ang wika ng Panginoon:
“Ang aking isipa’y di ninyo isipan,
at magkaiba ang ating daan.
Kung paanong ang langit
higit na mataas, mataas sa lupa,
ang daa’t isip ko’y
hindi maaabot ng inyong akala.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.
Aking pupurihi’t pasasalamatan ang D’yos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.
D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.
Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag.
Banayad magalit, ang pag-ibig niya’y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.
D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.
Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
Sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.
D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

IKALAWANG PAGBASA
Filipos 1, 20k-24. 27a
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos
Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito’y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo.
Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b
Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 20, 1-16a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila’y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. Sinabi niya sa kanila, ‘Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.’ At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya’y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, ‘Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?’ “Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e!’ sagot nila. At sinabi niya, ‘Kung ayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.’

“Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, ‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila’y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.’ Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, ‘Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?’ At sinabi niya sa isa sa kanila, ‘Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’ Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Sadyang magkaiba ang paraan ng Diyos sa ating paraan. Kakaiba Siya mag-isip at nasabi nga sa Unang Pagbasa, na higit na mataas ang pag-iisip ng Panginoon kaysa sa atin. Kaya naman, para sa ilan, kahit ilang beses na nating narinig ang Ebanghelyo na ito ay ‘di pa rin lohikal sa batas ng tao ang sinasabi sa ating Ebanghelyo tungkol sa pagtingin ng Diyos sa atin. Sapagkat para sa Kanya, ang mahuhuli ay mauuna. At ang nauuna ay mahuhuli ano ang ibig sabihin nito? Lahat ng ginagawa natin sa mundo ay magkakaiba. Mayroon ibang mga taong nauna na silang naging mabuti matapos nito ay maari silang magbago o mapagod sa bandang huli. Ang mga iba naman ay sa huli na nagsisisi at puro kasalanan buong buhay. Subalit ibinibigay pa rin ng Diyos sa kanila ang parehong alay ng kaligtasan sa buhay. Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos kahit na sa mata ng tao ay hindi ito pantay.

Magkakaiba man tayo ng antas ng gawain sa paningin ng tao, para sa Diyos ito ay pantay. Pareho-pareho lamang ang ating ginagawa basta’t ang mahalaga ay gawin natin ang nararapat at ang Kanyang kalooban – kung ano man ang misyon para sa atin. Ito lamang at wala nang iba pa.
Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pataasan ng kung anong gantimpala o pataasan ng kung anu-ano pa man. Ang kaharian ng Diyos ay iisa. Kabilang tayong lahat sa iisang pamilya. Hindi nasusukat ang ligaya o ano pa mang bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanya ayon sa kanyang kapasidad at ito ay ang mapagsilbihan nang lubos ang Diyos sa abot ng ating makakaya. Huli man o sa kung ano pang parte ng ating buhay. Laging bukas ang palad ng Diyos sa ating lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.