Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapala ng Diyos sa Mga Nagsisi sa Kasalanan”

Photo Credits: Our Father’s Love

 

Marso 9, 2019. Sabado Pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. 

Salmo 86: Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod.

Unang Pagbasa: Isaias 58:9b-14

Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin; kapag kayo’y humingi ng tulong, sasabihin niya, ‘Naririto ako.’

“Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling; kapag ang nagugutom ay kusang-loob ninyong pakakainin, at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang-tapat.

Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto.

At magiging tulad kayo ng isang hardin, na binubukalan ng masaganang tubig,
o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho, at itatatag ito sa dating pundasyon.

Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan.”

Sinabi pa ni Yahweh, “Inyong igagalang ang takdang Araw ng Pamamahinga, huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal.

Sa araw na ito’y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay, o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan.

At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig; at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob.

Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito.”

Ebanghelyo: Lucas 5:27-32

Pagkatapos nito’y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis, na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumunod ka sa akin.”

Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod at naglingkod kay Jesus.

Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao.

Kaya’t nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng Kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?”

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit.

Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila’y magsisi.”

Pagninilay:

Agad na tinalikdan ni Levi ang isang buhay na makasalanan at sumunod kay Jesus. Kung tutuusin, siya ay mayroong posisyon bilang isang tagapag-kolekta ng buwis. Marami siyang nakukuhang pera sapagkat nalilinlang niya ang mga tao. Marami siyang ari-arian at mayaman. Subalit nang makita niya si Jesus ay balewala nang lahat ng ito at sumunod sa kanya. Samakat’wid siya nga ay naging isa mga labindalawang alagad ni Jesus na si San Mateo. Isang makasalanan din tulad natin ngunit naging isang santo at naging isa sa mga pundasyon ng Simbahan. Paano ito naging posible?

Lahat ay posible para sa mga tumatalikod sa kasalanan at tumatalima sa Panginoon. Nagkakasala man tayo ngunit ang mahalaga’y hindi tayo bumibitaw sa Panginoon upang mas lalo niya tayong linisin sa paulit-ulit na paghingi ng tawad at pagbabago sa ating sarili. Hindi rin siya napapagod na tayo’y tanggapin paulit-ulit kahit ilang beses pa hanggang ating kamatayan.

Tayo kaya sa ating buhay, saan natin nakita ang Panginoon? Nakilala ba natin siya at ang kanyang tawag? At ano ang dapat nating iwan upang sumunod sa Kanya?
Naantig ba ang ating mga puso sa pagkilala kay Jesus o nanigas na ang ating pusong tila isang bato?

Dahil sa pakikisalamuha ni Jesus sa mga makasalanan, siya’y kinutya at napintasan. Para sa mga matataas na tao noong unang panahon, ang mga makasalanan ay pinandidirihan at ipinagtatabuyan. Pinagtatawanan sila na parang isang aso na ligaw na walang tahanan. Ngunit hindi ito alintana ni Jesus. Lalo pa niyang niyayakap tayong mga makasalanan na lubos na nangangailangan sa kanya. Sinabi niya mismo na kaya siya pumarito sa lupa ay upang hilumin tayong mga nagkakasala sa kanya.

Para sa kanya, ang lahat ay may pag-asa pa. Hindi siya tumitigil sa pagtatawag sa atin upang sumunod sa kanya. Isang pagsunod na tatalikod sa ating mga masasamang bisyo at pag-uugali upang mas maging malapit ang ating relasyon sa Diyos. Sa Kanya natin makikita ang kayamanang walang hanggan. Isang kaligayahang hindi maibibigay ng mundo.

Makakakain nga ng masarap ngunit ito’y lilipas at magugutom ka din. Makakapasyal sa iba’t ibang magagandang lugar subalit ito’y matatapos din. Ngunit ang kaligayahan at kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa mga taong nananampalataya at nagbabalik-loob sa kanya ay libre at hindi nauubos. Hindi ito natatapos. MAgkaroon man tayo ng maraming pagsubok at balakid ay ililigtas tayo lagi ng Panginoon. Lababas tayo mula sa mga pagsubok na mas malakas, mas matibay at mas kaaya-aya sa Diyos. Ito lang at wala nang iba ay sapat na basta kasama ang Panginoon ating Diyos.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.