Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapala ng Diyos”

Mayo 19, 2020. Martes sa Ika-6 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 22-34
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng batay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa.

Nang maghahatinggabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di-kaginsa-ginsa’y lumindol nang napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdaka’y nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay-bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo.

Ngunit sumigaw si Pablo, “Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat!” Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harapan nina Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, “Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako’y maligtas?” Sumagot sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka – ikaw at ang iyong sambahayan.” At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan.

Pagkatapos, sila’y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila’y natutong sumampalataya sa Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3, 7k-8
Tugon: Ligtas ako sa ‘yong piling, lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

MABUTING BALITA
Juan 16, 5-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngayo’y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Malapit na ngang umalis si Jesus. Banal na Hapunan noong mga panahong iyon na sinabi Niya ang mga nasusulat sa ating Ebanghelyo ngayon. Malapit na Siyang magpakasakit at mamatay. Ngayon naman ay nalalapit na ang paggunita natin sa Kanyang pag-akyat sa langit. Sinasariwa natin at pagninilayan ang mga sinabi ni Jesus noon. Kaya nga, lungkot na lungkot ang mga alagad noon sa mga sinabi ni Jesus na Siya ay mawawala na. Ngunit sinabi Niyang mas mainam na Siya ay umalis para mapasaatin ang Espiritu Santo. Ano ang ibig sabihin nito?

Tayo mismo ang isinugo ng Panginoon upang ipagpatuloy ang mga gawain Niya. Ang Espiritu Santo na nasa atin ang kikilos at gagawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan natin. Mula sa mga alagad, sa mga unang miyembro ng Simbahan hanggang sa atin sa kasalukuyan. Walang boses si Jesus dito sa mundo kung hindi ang atin upang ipagtanggol ang katotohanan at ipamahagi ito sa iba. Wala siyang pisikal na katawan ng tao maliban sa atin at sa anyo ng tinapay sa Eukaristiya para pakainin ang mga nagugutom, bigyan ng damit ang mga mahihirap at alagaan ang mga ulila. Tayo ang gagawa nito.

Tayo ang magpapatuloy kasama ng Espiritu Santo sa ating araw-araw na buhay. Kaya ang buhay natin dito sa mundo ay buhay na kasama pa rin ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Kaya nga sa Unang Pagbasa, bagamat kinulong sina Pablo at Silas ng mga kaaway, naroroon ang Diyos at naghimala. Naniwala pati ang bantay-bilangguan sa kanila. Sapagkat sumasakanila ang Espiritu Santo at sumasaatin din. Kaya naman walang takot at pangamba nawa nating harapin ang ating buhay at mga pagsubok sa buhay kasama ng Diyos. Manalig tayo nang matatag sa Diyos.

Maghintay lamang tayo at magtiis nang may pananampalataya at tutugon Siya sa ating hiling sa Kanya. Sapakat lahat ng mabuti at magandang nangyayari sa atin, at mayroon tayo sa ating sarili ay hindi swerte kung hindi pagpapala at grasya ng Diyos sa atin. Makita nawa natin ito, iwanan natin ang maling paniniwala ng “swerte” na mula sa ibang relihiyon at ‘di pananampalatayang Katoliko, upang lalo pa nating maranasan ang biyaya ng Diyos at makita ito sa ating buhay. Siksik, liglig at umaapaw mula mismo sa Kanyang magpagpalang puso.

Walang ibang pinagmumulan ng grasya at pagpapala kung hindi ang Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.