Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalaya ni Jesus”

 

 

Hulyo 1, 2020. Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Amos 5, 14-15. 21-24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

“Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito.

“Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan; ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos nang patuloy.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 8, 28-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila’y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya’t walang mangahas dumaan doon. Pagdaka’y sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?” Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo, “Kung kami’y palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon.” Sinabi ni Hesus, “Humayo kayo.” Kaya’t lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod.

Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya’t lumabas ang buong bayan upang salubungin si Hesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya’y umalis sa kanilang lupain.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Sadyang napakamakapangyarihan ni Jesus at napalayas Niya agad ang dalawang demonyo. Matagal nang inaalipin ng mga demonyo ang dalawang tao at sa wakas ay nagkaroon sila ng kalayaan sa pamamagitan ni Jesus. Ikaw, ano ang umaalipin sa iyo? Sa kapangyarihan ni Jesus mapapalaya ka Niya. Kaya lang hindi ito tinanggap ng mga tao. Nagalit pa sila sapagkat nakita nilang nahulog ang mga baboy at namatay ang mga ito. Nakalimutan nilang maganda ang ginawa ni Jesus na pagpapalayas ng mga demonyo. Para sa dalawang lalaki na matagal nang bihag ng masama at walang sariling Kalayaan, napakalaking bagay nito.

Sa ating mundo ngayon, pansinin na marami ring hindi nakakakita sa magagandang gawain ng Diyos. Sa halip, mas importante pa ang mga materyal na bagay. Mas importante ang kabuhayan. Mas importante ang kung anu-ano pa man, maliban sa Diyos. Ikaw, ano ang mga bagay na inuuna mo kaysa sa Diyos? Ano ang mga bagay na ipinagpapalit mo sa Kanya? Sa kinalaunan, natunghayan nga natin sa Ebanghelyo na pinalayas din nila nang tuluyan si Jesus. Hindi na Siya nakagawa pa doon ng iba pang milagro na dapat sana ay magiging pagpapala rin para sa kanila. Hindi nila nakita ang Panginoon. Sa halip, mas naisip ang kanilang kabuhayan. Kung pinanatili nila si Jesus at saka magsabi ng kanilang problema nang mayroong pananampalataya sa Kanya, baka nag-iba ang istorya. Hindi sana’y nakagawa ng paraan ang Diyos para sa kanila. Ngunit pinalayas nila si Jesus dahil ang naisip lamang nila ay ang kanilang sariling kapakanan.

Madalas ganito tayo rin sa mundo ngayon. Mas umaasa sa sariling kakayanan kaysa sa Diyos. May konsepto ng “kanya-kanya”. Ngayon lamang tayo nagkaroon ng isip para sa kapwa, unti-unti kahit paano na mas higit kaysa dati. Dahil lahat tayo ay apektado ng pandemya, mas alam natin ngayon kung ano ang pakiramdam ng maghirap at mangamba. Pero kung hindi, may pakialam ka ba sa mga taong nagugutom at naghihirap?

Nawa imbes na paalisin ay mas imbitahan natin ang Panginoon na manatili at manahan sa atin. Ibigay natin sa Kanya nang buo ang ating buhay at mga alalahanin. Siya ang magtatanggal sa anumang umaalipin sa atin kahit gaano man ito katagal. Makakaya ito ng Diyos na pawiin agad. Siya rin ang magbibigay solusyon sa ating problema kung mananalig lamang tayo sa kanya. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.