Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalayas ng Masama”

Setyembre 3, 2019. Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan
Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 26, 1. 4. 13-14
Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na yaon na darating na parang magnanakaw.

Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan — sa panig ng araw — hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip — di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo’y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpa-alalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 31-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan!” At sa harapan ng lahat, ang tao’y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isa’t isa, “Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!” At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa ating lahat! Gaya ng mga nangyayari ngayon ay napakarami ring kasamaan na nangyayari. Ang korupsyon, kahirapan, mga karumaldumal na krimen, patayan, atbp. – ang mga ito ay ebidensiyang nagkalat ang masama sa mundo. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita sa Ebanghelyo na nasa kapangyarihan ng Diyos ang pagpapalayas ng demonyo at kasamaan. Isang salita lang ni Jesus at sa kanyang ngalan ay kayang mawala ang mga ito at tuluyang manghina.

Tayo rin kung mananatili kay Jesus at sa pananalig sa kanya ay makakahati sa kapangyarihang ito gamit ang kanyang Ngalan. Gusto ba nating mapuksa ang kasamaan sa mundo at labanan ito? Kung gayon, mas lalo tayong dapat magpalakas sa pananampalataya. Gising at hindi tutulog-tulog. Magkawanggawa tayo at tumulong sa kapwa. Manalangin at magsimba upang kumuha ng lakas sa Diyos at ipanalangin ang mga kawawa. May sapat ba tayong pananalig kay Jesus? O dahil sa mga nakikita at naririnig natin ay tila nawawalan na tayo ng pag-asa at negatibo na ang ating pananaw?

Nawa habang lalong naapi at tila nanaig ang masama ay lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Sinusubok lamang niya ang ating pananampalataya sa panahong pinaghihintay tayo at tila puno ng problema. Ano ang panalangin natin sa Diyos?

Kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Lalong mas kailangan natin siya sa panahon ngayon. Manalangin tayo upang laging maliwanag ang ating isip at gumawa ng mabuti sa kapwa upang maramdaman ng mga naapi na mayroon pa ring Diyos sa pamamagitan natin. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.