Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

 

Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 1-11
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain;
mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito.
Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa;
kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan.
Ang pamamahala ninyo’y kaloob ng Panginoon,
At ang kapangyariha’y mula sa Kataas-taasan.
Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala.

Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat,
kung hindi ninyo susundin ang Kautusan,
at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban,
madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa.

Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan.
Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin,
ngunit ang mga nasa kapangyarihan at mahigpit na hahatulan.

Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, gaano man siya kadakila.
Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba,
kaya’t pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat.
Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan.

Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito,
upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali.
Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal.
Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito,
Maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa Araw ng Paghuhukom.
Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral,
unawain ninyo ito at kayo’y matuto.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 81, 3-4. 6-7
Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat!

Sa ating Ebanghelyo ay pinaalaalahanan tayo na mas pinagpapala ang taong mapagpasalamat. Bawat isa sa atin ay pinagpapala ng Panginoon. Subalit mas higit na sasaya tayo kung marunong tayong magpasalamat sa bawat maliit na bagay. Mula sa paggising natin sa umaga, nagpapasalamat ba tayo sa ating buhay? Sa unang pagkain na kakainin natin, nagpapasalamat ba tayo? Kung gusto nating tunay na lumigaya, magpasalamat tayo. Dahil kagigiliwan din tayo ng Diyos.

Mas makikita natin ang biyaya natin. Mas mararamdaman natin kung ano ang mayroon tayo mula sa Diyos. Gaya ng ketongin na bumalik kay Jesus. Tayo rin sana ay babalik sa Diyos sa lahat ng oras at anumang mangyari sa atin, tumalima tayo sa Kanya. Sapagkat sa Kanya galing ang lahat sa atin. Sa Kanya rin dapat nating ibalik. Higit na mapagbigay ang ating Panginoon at hindi nauubos ang ating biyaya. Kaya naman, kung marunong tayo magpasalamat ay dadagdagan pa ng Panginoon ang biyaya natin. Hindi tayo mauubusan at tayo ay sasagana magkailanman lalo kung ibabahagi natin sa iba ang ating biyaya. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.