Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad at Pagpapagaling”

 

 

 

Hulyo 2, 2020. Huwebes sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Amos 7, 10-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay haring Jeroboam ng Israel.
“May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos,” aniya. “Dahil sa kasasalita niya’y nagugulo ang bayan.
Sinasabi niyang kayo’y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel.”
Pagkatapos, hinarap ni Amasias, si Amos, “Bulaan kang propeta! Magbalik ka na sa Juda; doon ka
maghanapbuhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang
pambansang templo at dito sumasamba ang hari.”

Sumagot si Amos, “Hindi ako propeta – hindi ko ito hanapbuhay. Ako’y pastol at nag-aalaga rin ng mga
punong-igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya, sa mga
taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at
mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasias, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon, ‘Ang asawa mo’y
magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo.

Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon.
Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 11
Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan.
Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang
makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, lakasan mo ang
iyong loob! Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Isinaloob ng ilang eskribang naroon,
“Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos.”

Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit
kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas madali: ang sabihing, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’
o ang sabihing, ‘Tumindig ka at lumakad,’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang Anak ng Tao’y may
kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.”

At sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang
iyong higaan, at umuwi ka.” Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila’y natakot at
nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Gumawa na naman ni Jesus ng kamangha-manghang
kababalaghan sa ating Ebanghelyo ngayon. Ngunit napansin natin na mayroon ulit mga kontrabida. Kung
ito ay isang teleserye mapapansin nating lagi at laging may kokontra sa mabubuti. Subalit ito ay totoong
buhay at nangyari nga ito kay Jesus. Hindi nakita ng mga Pariseo ang kagandahan ng kanyang ginawa.

Una, pinatawad Niya ang paralitiko sa Kanyang mga kasalanan. Kinalugdan Niya pati ang mga taong
nagdala sa paralitiko dahil sa kanilang pananampalataya.
Tayo kaya, bilang kasama sa buhay ng ating mga kaibigan, kakilala at kapamilya, kumusta ba ang ating
pananalig? Nadadala ba natin ang mga taong mahal natin kay Cristo?
Inaakay ba natin sila patungo sa Diyos? Hindi sapilitan ngunit kusang-loob. Hindi dahil kailangan lamang,
ngunit dahil may puso tayong nananampalataya sa Diyos para atin at para sa kanila.

Ikalawa, noong nakita ni Jesus na hindi natuwa ang mga Pariseo at inakusahan pa Siya sa Kanyang
ginawang pagpapatawad ng kasalanan, gumawa Siya ng higit pang mas kamangha-mangha na bagay.
Pinatayo at pinalakad Niya ang paralitiko! Tila imposible subalit posible sa Diyos. Walang naging gamot
kahit sila sa nagpunta, ngunit isang sabi lamang ni Jesus, Siya ay nakalakad. Makakabalik na siyang muli
sa kanyang normal na buhay.
Tayo rin minsan ay nagiging paralitiko sa ating buhay. Tila ba hindi tayo makakilos o makagalaw? Tila
“stuck” ba tayo sa ating buhay?

Sinabi ni Jesus sa paralitiko ngayon, “lakasan mo ang iyong loob!” Marami ang nagmamahal sa atin.
Ipinagdarasal din tayo ng buong simbahan bilang mga saksi sa ating buhay. Magkakasama tayo ay hindi
magkakahiwalay. Ang Panginoong Diyos ay handang gumawa ng milagro sa ating buhay anumang
problema o aalalahanin ang mayroon tayo, sa paraang hindi natin nalalaman at inaasahan. Mangyayari
rin ito sa atin kung may sapat tayong pananampalataya. Mayroon ba? Hilingin natin sa Panginoon na
dagdagan ito.

Alalahanin natin ang mga taong naging dahilan upang mapalapit tayo sa Diyos, at
ipanalangin din natin sila. Gawin natin ang pareho para sa ibang tao. Dalhin natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng salita, panalangin o gawa. Nang sa gayon ay umikot pa nang umikot sa maraming tao
ang pagpapala at pagpapatawad ng Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.