Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad at Pagpapala ng Diyos”

Photo Credit: es-la.facebook.com

Hunyo 13, 2019. Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6 Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi. Mateo 5, 20-26

UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning, hanggang sa maging mistulang larawan niya.

Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito’y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila’y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili.

Ako’y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag” ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita; sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa, kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad, ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap. Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas. Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam; sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan, magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

ALELUYA Juan 13, 34 Aleluya! Aleluya! Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsugod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyero. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Antonio de Padua!

Siya’y isang Pransiskanong Prayle na patron ng mga himala at nawawalang bagay. Napakarami nang mga humingi ng tulong at panalangin sa kanya na nabiyayaan ng grasya mula sa Diyos. Kahit ako mismo sa mga maliit hanggang malalaking bagay. Hindi lamang sa mga nawawalang bagay ngunit pati kung tayo ay nawawala sa mga pupuntahang lugar.

Kung may nawawalang tao at nawawalang pananampalataya sa Diyos – lahat ng ito ay makatutulong sa atin si San Antonio. Ngunit lahat ng ito’y hindi lamang dahil sa tulong at panalangin ng napakamababang loob at pagmamahal sa kapobrehan ng pari at doktor ng simbahan na ito. Higit sa lahat, ang walang hanggang awa at pag-ibig sa atin ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit niya tayo binibiyayaan at ito’y ating abot kamay kung tayo’y maniniwala at hihingi sa kanya.

Dito sa paglalakbay, ang mga santo tulad ni San Antonio ang tutulong at gagabay sa atin. Maging inspirasyon nawa ang kanilang buhay na ibinigay nang buo sa Diyos at karunungan kaya sila ipinagdiriwang ng buong Simbahan sa ngayon.

Sa gayong paraan din naman, kung labis labis at walang hanggan ang pag-ibig, awa at grasya ng Panginoon, ganoon din kaganda, katatag at karapat-dapat ang kanyang hustisya. Sa ating Ebanghelyo ngayong araw ay tungkol sa pakikipag-ayos sa ating kapwa.

Ang Diyos ay hindi namimili at hindi nagmamahal base sa itsura, yaman, talento at talino. Mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya ganoon na lamang din kasakit sa Diyos tuwing tayo’y nagkakasakitan at napopoot sa isa’t isa. Sapagkat diretsong kabaliktaran ito ng kanyang pinamahalagang utos sa lahat – ang mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa gaya ng sarili.

Hirap na hirap ang ilan magpatawad at makipagkasundo dahil sa iisang bagay – “pride” o pagmamataas sa sarili. Subalit ating tandaan na ang “pride” na ito ang naging dahilan kung bakit ang dating pinakamaganda, pinakamatalinong anghel na si Lucifer (ibig sabihin sa Ingles ay Morning Star) ay naging diablo, napunta sa impyerno at naging Satanas. Sa gayon ding paraan, kahit ano pang rason ang sabihin ng tao at kahit pintasan pa niya ang kanyang kaaway, hindi ito sasapat para sabihing tama ang pagmamalaki at pagmamatigas. Walang kahit anong rason ang sasapat.

Maging ang Diyos ay nasa kanya ang lahat ng rason upang hayaan tayong mamatay sa kasalanan subalit hindi niya ito binilang sa atin. Sa halip siya pa ang umako ng lahat sa sakripisyo sa Krus upang tayo’y mapatawad. Kaya naman, tandaan nating sinumang mapagmalaki ay mas malapit sa diablo. Wala siyang maipagmamalaki sa Diyos.

Samantalang ang taong walang hangin o ere sa katawan, puso at isip na tunay na nagmamahal sa kapayapaan at nagtatrabaho tungo sa kapatawaran at siyang marunong din magpatawad ay malapit sa Diyos. Siya ay patatawarin din at iaangat ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Gagantimpalaan siya dito sa lupa at maging sa langit. Gaya ng mga banal na kahit anong mangyaring sakuna ay hindi natinag at hindi napanghinaan ng loob. Nasa kanila ang presensiya at pagpapala ng Diyos magpakailanman

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo. +

San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami kay Jesus na nasa iyong mga bisig. Maging tulad mo nawa kami kasama ng mga Banal at anghel sa langit. Turuan mo kaming magpatawad upang kami’y patawarin din.

Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.