Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad ayon sa Diyos”

 

 

 

 

Agosto 13, 2020. Huwebes ng Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 12, 1-12
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila
ngunit hindi nakakikita at mga taingang hindi nakaririnig pagkat sila’y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan nang nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong dala-dalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong dala-dalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag-alis mo pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita.”

At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang akin mga dala-dalahan.
Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, “Tao, hindi ba’t itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga
Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko: ‘Ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila: Itatapon sila, at ipabibihag.’ Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang dala-dalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang
lupaing iiwan niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62
Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21 – 19, 1
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampungmilyong piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga
kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari.

Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw — napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat
nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.”

Pagkatapos sabihin ni Hesus ang mga bagay na ito, siya’y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang pagpapatawad ay isang proseso. Hindi ito
agad-agad. Lalo na kung nasaktan at sariwa pa ang sugat. Maari ring magbigay ng panahon sa
sarili upang maghilom. Subalit sa kabila nito’y huwag nawa nating isasara ang ating sarili.
Sapagkat sa gitna ng mga sakit na nararamdaman, tayong mga tao ay mahilig magbitaw ng
salita – mga salitang nasasabi dahil nasaktan at bugso ng damdamin. Hayaan natin munang
lumipas ang panahon na ito. Kung maari ay dumistansya panandali upang ‘di lumalim pa ang
anumang hidwaan. Subalit huwag nawa nating isara ang ating sarili. May mga hakbang at
prosesong maaring gawin.

Una, sa panahong may distansya at nagpapahilom ng sugat ay maari tayong manalangin,
magnilay at isipin nang mabuti ang nangyari sa tulong ng Espiritu Santo. Balikan natin ang mga
nangyari at suriin maging ang ating sarili. Doon mas makikita natin nang malinaw sa tulong ng
Diyos ang mga bagay-bagay. Humingi tayo ng gabay ng Panginoon kung ano ang ating dapat
gawin kung saan, hindi tayo matutulak sa pagkakasala. Nagiging bukal ng kasalanan ang mgahidwaan kung hahayaan nating ang mga negatibong pakiramdam ang magdesisyon sa ating
buhay. Halimbawa nito ay hinusgahan na natin ang nakasakit, isinara na natin ang pintuan ng
pagpapatawad at inisip na hindi na magbabago ang taong ito. Dito na tayo magkakasala.
Inilalayo na tayo sa pagpapatawad at inilalayo na rin tayo sa Diyos at sa mga grasyang dapat
sana ay para sa atin. Hindi naman masamang makaramdam ng galit. Subalit panatilihin natin na
ito ay walang sala.

Ang galit na makasalanan ay mapagmataas. Maaring iniaangat na natin ang sarili sa kapwa,
pinipintasan ito at kinamumuhian nang sukdulan. Malala pa ay mapaghihiganti nang nais. Hindi
po ganito ang sabi ng Panginoon. Bagamat maaring maramdaman man natin alinman sa mga
ito, kailangan natin itong labanan at hingiin ang tulong ng Diyos kung paano makakakapagpatawad at makakasumpong ng kapayapaan. Ang pagpapatawad (forgiveness) ay hindi ibig sabihin pakikipagkasundo agad (reconciliation). Ibig sabihin lamang nito ay pinapatawad na natin ang nagkasala sa atin sa anumang sala na ginawa niya sa atin na tila isang utang na dapat nating singilin. Pinapalaya na natin siya sa ating hinanakit at sama ng loob
at anumang hindi nila nagawa o nagawa nila sa atin. Pinapalaya na rin natin ang ating sarili. Ang
pagpapatawad ay sa pamamagitan lamang ng Diyos at ng ating sarili. Hindi istriktong kailangan
ang taong nakasakit. Ito ay sa pagkakasundo na nauna nating talakayin kahapon.

Ang pagpapatawad ay isa pa ring proseso. Makinig tayo sa Diyos. Makinig din tayo sa sarili kung
ano ang makakapagpalubag ng loob natin na gawin. Subalit iwasan nating tayo rin ay magkasala at magsara ng sarili sa kapwa. Maaring dumistansya at gawin ang nararapat. Humingi tayo ng tulong ng Diyos at nawa ay hilumin niya ang ating mga sugat, palayain tayo sa mga sakit at turuan tayo paano magpatawad gaya ng pagpapatawad Niya sa atin. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.