Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad Ayon sa Diyos”

Hunyo 18, 2019. Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.
Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.
Mateo 5, 43-48

UNANG PAGBASA
2 Corinto 8, 1-9

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito’y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila’y kusang-loob na nag-aabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi, higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila’y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko; inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos, sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya’t pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo’y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyo ito. Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

Hindi sa inuutusan ko kayo; sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
aking aawitan habang ako’y buhay.
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos.
Sa Diyos na lumikha niyang kalangitan,
ng lupa at dagat, at lahat ng bagay.
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag:
Isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.
Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Juan 13, 34
Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyo iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Mahirap daw maging isang Kristiyano. Gaya ni Jesus tinuturuan tayo upang maging bukas at unat ang mga kamay at braso sa Krus upang hagkan ang mga makasalanan. Dahil dito sa pagpapatawad ng ating Diyos sa lahat na walang pinipili, tayo ay naligtas sa kamatayan at kapahamakan.

Ikaw, kapatid, hanggang saan ang kaya mong gawin at ibigay sa Panginoon? Sa tingin mo ba’y nakakapagmahal ka nang malaya o alipin pa rin nang sarili?

Ang Diyos ay mapagpalaya. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa ating mga sarili upang ang kapayapaan sa atin. Mahirap nga daw sumunod sa daan ng Krus gaya ng mahirap patawarin ang tao. Ngunit ito’y magiging madali kung magtitiwala tayo sa Diyos at iaalay sa kanya upang tayo’y hilumin. Dito tayo ay unti-unting pagagalingin ng ating Panginoon. Ipagpaubaya natin sa kanya ang ating mga mapapait na karanasan at mga sakit. Siya ang lilingap sa atin.

Ipanalangin natin ang mga nakakasakit at nakakaaway natin upang sila rin ay magbalik-loob sa Diyos at hindi na sila makasakit ng ibang tao.

Manalangin tayo. +

Panginoong Jesus, turuan mo kaming magpatawad. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.