Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad ng Bukal sa Kalooban”

Photo Credits: The Christian View in OC

 

Marso 15, 2019. Biyernes. Unang Linggo ng Kwaresma.

Salmo 130: Hiling nami’y iyong limutin tanang kasalanan namin.

Unang Pagbasa: Ezekiel 18:21-28

“Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay.

Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli.

Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama,” sabi pa ni Yahweh. “Ang ibig ko nga, siya’y magsisi at magbagong-buhay.

Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una.

“Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko.

Makinig kayo, mga Israelita: Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot.

Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya.

At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay.

Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay.

Ebanghelyo: Mateo 5:20-26

Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

“Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.’

Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ‘Ulol ka!’ ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impiyerno.

Kaya’t kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos.

“Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom, at ibibigay ka nito sa tanod, at ikukulong ka naman sa bilangguan.

Tandaan mo: hindi ka makakalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran.”

Pagninilay:

Paano nga ba manampalataya ang mga Pariseo? Sinasabi ni Jesus na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung tulad lamang nila ang ating pananalig sa Kanya. Ang mga pariseo ay mga mapagimbabaw at mapagkunwari. Mas mahalaga sa kanila ang mga ginagawang panlabas – mga tradisyon, batas, mga sinusunod na mga patakaran at ritwal. Subalit, sa kanilang kaloob-looban ay puno ng dumi. Sa kanilang sarili ay mataas ang kanilang pagtingin dahil nagagawa nila ang mga bagay na iyon. Ngunit pagdating sa ibang tao ay lubos silang napopoot at itinatatwa nila ang mga may sakit, ang mga may kasalanan at nangangalunya – sila ang mga taong marumi at karapat-dapat mamatay sa kanilang pananaw.

Kung ganito rin ba ang ating pag-uugali, tingin ba nati’y nagiging kaaya-aya tayo sa Panginoon? Bilang isang Kristiyano’y tinatawag tayo upang maging mahabagin tulad ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Lahat ng uri ng tao ay tinatanggap at laging nagpapatawad. Tayo mismo ay pinatatawad, sino tayo para hindi magpatawad?
Gaya ng nasabi sa unang pagbasa, hindi niya binibilang ang ating mga mali. Bagkus, gusto niya ang lahat na magbago at magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi tinatandaan ng Diyos ang ating mga pagkakamali.
Tayo kaya, nakakaya ba nating magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin? O baka naman, inilalagay natin ang ating sarili na mas mataas sa Diyos dahil masyado nang matigas ang ating puso at puno pa rin ng galit?

Ngayong panahon ng kwaresma ay napakagandang panahon ng pagpapatawad sa isa’t isa. May mga kagalit ka ba o kasamaan ng loob? Ipanalangin mo sila dahil mas kailangan nila iyon. Lalong kailangan mo rin ng kapayapaan ng loob sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Huwag mong kimkimin ang lahat at itaas mo sa Panginoon ang lahat ng ating saloobin – maganda man o hindi.

Hayaan natin na siya ang mag-gabay sa atin tungo sa daan na maliwanag at payapa. Lalo kung mayroon tayong kagalit o may hindi pagkakaunawaan. Kahit ito’y mahirap at matagal man ang hihintayin, ang mahalaga’y kasama natin siya sa bawat hakbang natin at nanatili tayo sa kanyang gabay.

Sa Diyos ay hindi tayo mapapahamak.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.