Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad ng Kapwa”

Setyembre 13, 2020. Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Sirak 27, 33 – 28, 9
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Ang poot at pagngingitngit ay dapat ding kamuhian;
ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan.
Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao,
at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya.
Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang,
at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman.
Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa,
pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa.
Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa,
paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan?
Kung ikaw na tao lamang, ay nagkikimkim ng galit,
sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo?

Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit.
Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang Kautusan.
Dili-dilihin mo ang Kautusan at huwag kang magalit sa kapwa;
alalahanin mo ang Tipan ng Kataas-taasan at matuto kang magpatawad.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 14, 7-9
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo’y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong sa kanya, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos na pagpapatawad, iyon din ang dapat nating ibigay sa kapwa. Mahirap man sapagkat madalas tayong napupuno ng sama ng loob at mga sakit, subalit kung gusto natin may paraan ang Diyos. Siya ang magagabay sa atin kung paano ito mangyayari. Sapagkat isa itong obligasyon para sa ating mga Kristiyano. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos ganoon din dapat natin patawarin ang iba.

Ang pagpapatawad ay hindi parehas ng pagkikipagkasundo. Maaring gawin natin ang pagpapatawad sa harap ng Panginoon nang tayo lang at ang Diyos. Kahit hindi pa humihingi ng tawad ang nagkasala sa atin. Ibig sabihin nito ay pinapalaya na natin ang ating sarili at ang taong nakasakit sa atin sa mga kasalanan niya na parang isang utang na hindi na sisingilin. Tinitingnan mo ang pagkakamali niya sa iyo at tanggap mong nagawa ito ng kapwa mo sa iyo subalit hindi mo na siya paparusahan gamit ang poot na nararamdaman, na pati ang ating mga sarili ay nahihirapan din.

Hindi naman ito kailangang agad agad. Ang kailangan lamang ay maging bukas tayo sa Diyos. Gustuhin nating sumunod kahit mahirap. Gustuhin natin nawang sundin ang Diyos kahit tila imposible. Siya ang magtuturo sa atin upang magbukas ang ating puso sa pagpapatawad at pagpapala na dulot ng pagpapatawad. Matapos ay mapapatawad din tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat nagpatawad tayo ng lubos gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Iikot ang biyaya at grasya sa ating lahat na siyang kalooban ng Diyos, hindi ang galit at sakit. Diyos mismo ang hihilom sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.