Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatunay ng Pananampalataya”

 

 

 

 

 

Disyembre 28, 2019. Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan, Mga Martir.

UNANG PAGBASA
1 Juan 1, 5 – 2, 2
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.

Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo’y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya’y nasa liwanag; tayo’y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus na kanyang Anak sa lahat ng ating kasalanan.

Kung sinabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita.

Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapamagitan tayo sa Ama. At iya’y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8
Tugon: Tayo’y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.

MABUTING BALITA
Mateo 2, 13-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagkaalis ng mga Pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, “Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo’y dinala sa Egipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes.

Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Tinawag ko ang aking Anak mula sa Egipto.”

Galit na galit si Herodes nang malamang siya’y napaglalangan ng mga Pantas. Kaya’t ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Betlehem at mga palibot na pook – lahat ng may gulang na dalawang tao pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga Pantas.

Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:
“Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy.
Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak.
Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan! Tampok sa ating Ebanghelyo ngayon ay ang pagtungo ng Banal na Mag-anak sa Egipto. Hindi biro ang pagsubok na ito para kay San Jose na lider ng pamilya. Inutusan sila ng Diyos na umalis mula sa kanilang tahanan at pumunta sa isang lupaing banyaga. Walang kasiguraduhan ang mangyayari sa panibagong simula nila sa bagong bansa. Lalo pa’t kasama ang Mesiyas at Anak ng Diyos na si Jesus. Subalit, dahil sa kanilang pagpapakumbaba, sumunod si Jose at si Maria. At nang dahil sa pagsunod na ito ay naligtas ang sanggol na si Jesus. Mula pa noon ay nakaranas na agad ng pag-uusig ang ating Panginoon. Ngunit ang punto dito ay sa lahat ng ito, hindi nasupil ang pananampalataya natin. Sa halip, lalo itong mas tumibay dahil sa pagpapatunay ng mga martir.

Kaya naman ginugunita natin ang mga sanggol na naging martir ay dahil tanda sila ng pagpapatunay ng katapatan sa Diyos. Dahil sa pagiging ganid at takot ni Herodes, pinapatay niya ang mga sanggol na dalawang taon pababa. Pinakamahalaga sa kanya ang kaharian at kanyang trono kaysa sa buhay, lalo pa ng mga inosente.

Sino ba ang Herodes sa panahon ngayon? Ang mga taong nagpapapatay para sa sariling benepisyo at kagustuhan. Sa mundo ngayon ay talamak na ang aborsyon o pagpapalaglag ng bata. Sinasabi nilang hindi pa buhay ang mga nasa sinapupunan. Kahit pa mayroon na silang tibok ng puso at nabuong mga kamay paa at katawan na gaya ng sa isang tao.

Ipagdasal natin ang mga taong hindi na ito iniisip na isang mortal na kasalanan. Mas pinipili ang pagpapasarap kaysa ang pananagutan sa buhay na naging bunga ng kanilang ginawa. Sa iyong palagay, paano tayo nagiging tulad ni Herodes sa ibang bagay? Paano tayo nagiging sakim na ang kapalit ay ang kapakanan ng ibang tao?

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.