Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpili Natin sa Diyos”


Photo Credit: osst-abbey.org

 

Abril 9, 2019. Martes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 102: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan. 

Unang Pagbasa: Bilang 21:4-9

Mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat na Pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikut-sikot na paglalakbay.

Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, “Inilabas mo ba kami sa Egipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Suyang-suya na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.”

Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay.

Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, “Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh:

“Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.”

Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay.

Ebanghelyo: Juan 8:21-30

Muling sinabi ni Jesus sa kanila, “Ako’y aalis at hahanapin ninyo ako; ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad ang inyong mga kasalanan.”

Nag-usap-usap ang mga Judio, “Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing ‘Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko’?”

Kaya’t sinabi ni Jesus, “Kayo’y mula dito sa ibaba, ako’y mula sa itaas. Kayo’y taga-sanlibutang ito, ngunit ako’y hindi, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ‘Ako’y Ako Nga’, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan.”

“Sino ka nga bang talaga?” tanong nila.

Sumagot si Jesus, “Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.”

Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya’t sinabi ni Jesus, “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y Ako Nga.’ Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi, at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugud-lugod sa kanya.”

Maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa kanya.

Pagninilay:

Kung paanong ang tungkod na ahas ay tiningnan ng marami at naging pag galing. Gayun din naman ang Krus ni Jesus kung saan, marami tayong napapatawad sa kasalanan at gumagaling dahil tayo’y nanalig sa kanya.
Ngunit alam naman nating lahat na hindi madali ang landas na ito. Itong landas tungo dito ay daan ng Kalbaryo. Ito rin ay ang daan ng disyerto. Sa panahong ganito katindi ang ating hirap na dinaranas, walang ibang sasaklolo at aalalay sa atin kung hindi ang Diyos na Mahabagin sa lahat.

Lahat ng problema natin ay may hangganan. Kung sapat ang iyong paniniwala sa Panginoon, alam ninyong totoo ito na ang lahat ng suliranin ay lumilipas subalit ang pag-ibig at pananalig sa Diyos ay hindi. Ang gantimpala Niya ay pang-habambuhay. Kaya naman, ano ang pipiliin ninyo? Ang landas na madali ngunit walang Diyos? Mag-isa at tingin mong kaya mo pero paulit-ulit na lang ang iyong buhay. Wala nang lunas pa mag-isa. O di kaya naman ay ang landas na mas mahirap ngunit naroroon ang Diyos. Nalalagpasan natin kahit anong hirap ang danasin dahil may Panginoon tayong inaasahan?

Tayo ang mamimili ng ating susundan. Depende sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya gaya ng pag-ibig ay isang desisyon. Dapat matibay ang pundasyon nito at hindi base sa pakiramdam. Dahil ang pakiramdam ay madaling lumipas at madaling mawala. Subalit ang desisyon ay nagtatagal. Anong landas ang gusto mong tahakin? Yung madali ngayon pero, sa huli’y mahihirapan ka at walang mapapala. O yung mahirap ngayon, pero ang dulo ay isang pangakong nagtatagal hanggang kabilang buhay? Walang kapantay na kaligayahan ng mga taong nanalig sa Diyos hanggang sa dulo kahit gaano subukin ang kanilang pananampalataya. Lahat ito’y nakadepende sa iyong desisyon. Sana’y lagi nating piliin ang Diyos.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.