Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpili ng Mabuting Gawain”

Photo Credits: TruthBook

 

 

Pebrero 28, 2019. Huwebes. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 1: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. 

Unang Pagbasa: Sirac 5:1-8

Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong sabihing, “Wala na akong kailangan.” Huwag kang padadala sa labis na hangarin, na makamtan lamang ang gusto’y gagawin ang lahat.

Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong paparusahan ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, “Wala namang nangyari sa akin, matapos akong magkasala!”

Dahil ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Huwag kang masanay sa paggawa ng kasalanan
dahil sa pag-asang lagi ka niyang patatawarin.

Huwag mong sabihin, “Walang katapusan ang kanyang habag.
Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan.”
Sapagkat kung siya’y marunong maawa, marunong din siyang magalit,
at ang kanyang galit ay nakatuon sa mga makasalanan.

Magbalik-loob ka na agad sa Panginoon; huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti, at mamamatay ka sa kanyang pagpaparusa.

Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat hindi mo ito papakinabangan sa araw ng kapighatian.

Ebanghelyo: Marcos 9:41-50

“Tandaan ninyo: ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala.”

“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang-bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin.

Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito! Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impiyerno, sa apoy na hindi namamatay.

Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito! Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impiyerno.

At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito! Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata, kaysa may dalawang matang itapon ka sa impiyerno. Doo’y hindi namamatay ang mga uod at ang apoy.

“Sapagkat ang bawat isa’y dadalisayin sa apoy.

Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Maging kagaya kayo ng asin, at mamuhay kayong mapayapa sa isa’t isa.”

Pagninilay:

Sa unang tingin ay hindi mauunawaan agad ang mga katagang binitawan ni Jesus. Mahalaga para sa atin ang bahagi ng ating katawan – ang mga mata, ang mga kamay at ano pa man. Isa lamang ang mawala dito ay malaki na ang kawalan sa ating pagtatrabaho, pag-aaral man at buong pamumuhay ng isang tao.

Ngunit iisa lang ang ibig sabihin ni Jesus dito. Ang mga ito’y panandalian lamang sa buhay na ito kumpara sa walang hanggan na naghihintay sa atin pagtapos ng buhay dito kung saan wala nang oras kung hindi ang magpakailanman na lamang ang naroroon. Sa wikang Ingles ito ang sinasabing “Eternity”. Wala nang bawian. Ang buhay na ito sa mundo ay natatapos ngunit ang buhay sa kabila ay hindi.

Kung gayon, pinapapipili rin tayo ng ating Panginoon sa madaling sabi. Pagpupursigi sa kasalanan o sa kabutihan? Minsan o madalas ay kailangan ng matinding sakripisyo – pagtalikod maging sa ating sariling kagustuhan upang gumawa ng mabuti at hindi magkasala.

Madalas ang mga tao ay sakim at makasarili. Ang paggawa ng mabuti ay madalas masakit sapagkat hinahayaan nitong buksan natin ang ating puso at isip sa ibang tao at hayaan naman natin ang ating sariling intindihin ang mga pangangailangan ng ibang tao – sa labas ng ating sarili. Kaya ito’y hindi madali.

Subalit tandaan natin ang mga ginagawa nating pagpipigil, sakripisyo at pagtitiis alang-alang sa ating kapwa. Hindi man ito makita ng tao ay kitang-kita ito ng Panginoon. Balang araw sa pagtatapos ng ating maiksing buhay dito sa lupa, ay huhusgahan tayo sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ibang salita ay, “Ano sa tingin mo kung maghirap ka at mawalan ka ng kahit ano kung ito ang makakapagsalba sa iyo?” at “Ano naman sa tingin mo ang silbi ng maggawa mo lahat at makuha mo ang nais mo kung kapalit nito ay iyong buhay na walang hanggan?

Ano ang pipiliin mo? Nasa atin ang desisyon. Nawa ay piliin nating i-akma lahat ng ating gawain tungo sa kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon sa buhay na ito upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay dito ay lumilipas. Papuri, palapak ng ibang tao, pera, karangyaan, maging ang mga mahal natin sa buhay – lahat ng ito ay mawawala din. Ang tanging nananatili sa atin ay ang Panginoon.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.