Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagproteka sa ating Pananampalataya”

Photo Credits: OSV Our Sunday Visitor

 

Nobyembre 27, 2018. Ika-34 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 96: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo. 

Unang Pagbasa: Pahayag 14:14-19

Tumingin uli ako, at nakita ko naman ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng Anak ng Tao, may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit.

Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, “Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!”

Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at ginapas ang dapat anihin sa lupa.
At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit; may hawak din itong matalim na karit.

Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, “Gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito!”

Kaya’t ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding poot ng Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 21:5-11

May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa Templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus, “Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, at walang matitirang magkakapatong na mga bato.”

Tinanong nila si Jesus, “Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na?”

Sumagot si Jesus, “Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ‘Ako ang Cristo,’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong maniniwala sa kanila.

Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga iyon subalit hindi darating kaagad ang wakas.”

At sinabi pa niya, “Maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan buhat sa langit.

Pagninilay:

Sa panahon natin ngayo’y napakaraming bagay na mga pinagkakaabalahan ng mga tao. Mas namamangha na rin tayo ngayon sa mga mararangyang bagay na tulad ng pinakabagong sasakyan, mga naglalakihan at magagarang bahay pati na ang mga nagagandahang mukha ng mga artista.

Mas nakikita natin ang mga panlabas sa kasalukuyang panahon at hindi rin maiwasan na ang mga tao ngayon ay ganito na rin ang pagtingin at pagsusuri sa lahat ng bagay. Hindi na natin nagagawa pang mag-isip ng malalim tungkol sa ating buhay ayon sa Ebanghelyo o Salita ng Diyos. Dahil lahat ngayon ay nakukuha na ng madali.

Kaya naman tulad din ng sinabi din ni Jesus sa mga tao, darating ang panahon lahat ng ito’y mawawala. Lahat ng bagay ay lumilipas. Marami pang mangyayaring ibang bagay. Tinuturo naman ng simbahan na ang pangalawang pagparito ni Cristo ay tiyak na darating ngunit walang nakakaalam kung kailan. Matakot man ang iba o mabagabag sa kung anong mga maaring mangyari sa ating paligid, ang mahalaga’y pupunuin natin ang ating sarili ng katotohanan upang tayo’y hindi maligaw sa ating pananampalataya. Maari tayong magdasal, magtanong at magsiyasat ng katotohanan. Hindi maaring basta tayo naniniwala nang hindi man lamang iniisip nang mabuti at malalalim ang mga sinasabi sa atin kasama na ang iba’t-ibang opinyon sa mga nangyayari sa paligid.

Hindi rin magandang tayo’y gaya-gaya sa paniniwala ng karamihan nang hindi natin alam kung tungkol saan ang kanilang pinaniniwalaan. Kailangan nating mag-aktibo sa ating pananamapalataya dahil ito ang magsasalba ng ating kaluluwa. Higit pa sa anumang bagay sa mundo, ito’y mahalaga.

Maraming iba’t ibang paniniwala, katuruan at ideolohiya. Nakakalungkot na dahil nasanay tayong tumingin sa mga bagay nang madalian at kung ano lamang ang panlabas ay hindi na natin ito sinusuri ayon sa katuruan ng Simbahan at ni Jesus sa atin.

Simula ngayon ay nawa’y mas maging mapanuri tayo sa ating mga nababasa at naririnig. Hingin natin ang tulong ng Panginoon na sana’y bigyan niya tayo ng lakas at grasya upang magkaroon ng mapagsiyasat na isip at pusong may kakayahang magpanatili ng Salita ng Diyos. Ito’y palubugin sa ating pinakabuod ng kautahan nang ito’y maging bahagi ng ating pagkatao. Sa gayo’y walang makakakuha sa atin nito.

Ito ang ating pananggalang upang mapangalagaan natin ang ating pananampalataya at sa gayo’y makasama ni Jesus mula noong una, ngayon at hanggang sa huli. Amen. +

Panalangin: Panginoon, gabayan mo kami at kupkupin sa iyong katotohanan. Maria, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.