Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsalubong kay Jesus”

Disyembre 30, 2020. Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang.

The Sixth Day in the Octave of Christmas (White).

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 12-17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa’y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang Masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa’y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang Masama.

Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan – ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito; ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 7-8a. 8b-9. 10
Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 36-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.
Nang maisagawa ng mga magulang ni Hesus ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Hesus ay lumaking malakas, marunong at kalugud-lugod sa paningin ng Diyos.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Nasa oktaba pa rin tayo ng pasko. Kaya maari pa ring bumati ng Maligayang Pasko sa ating lahat! Ang Pasko ay hindi lang isang araw kung hindi isang panahon ng pagdiriwang at ito ay nagtatapos sa pagbibinyag ng Panginoon. Natunghayan natin ang pagprisinta kay Jesus sa templo. Si Anna ay matagal ding naghintay tulad ni Simeon sa pagdating ng Mesiyas. Kaya naman laking tuwa at galak nila nang dumating at nasilayan ang Panginoon.

Maraming beses sa ating buhay, tayo ay naghihintay o pinaghihintay. Bahagi nito ay pagkainip o kaya ay pagkaubos ng ating pasensiya. Subalit ngayong magbabagong taon, hindi ba’t maganda kung ating praktisin at ugaliin ang “mabuting paghihintay”. Ang paghihintay nang may pananalangin, sakripisyo at kawang gawa. Gaya ni Anna na habang naghihintay ay walang ginawa kung hindi ang manalangin sa Diyos. Tayo rin ay magandang tularan ito. Maging produktibo tayo at tuloy tuloy lamang sa buhay. Tiyak magiging maayos din ang lahat kahit kailangang magtiis ngayon. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat!
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.