Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsasakripisyo sa Buhay Ngayon”

Nobyembre 2, 2019. Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano.

UNANG PAGBASA
2 Macabeo 12, 43-46
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi’y magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 103, 8 at 10. 13-14. 15-16. 17-18.
Tugon: Panginoo’y nagmamahal at maawain sa tanan.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 31b-35. 37-39
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang Anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinihirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayo’y namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi magkapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayun, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ngayon po ay inaalala natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatoryo.

Mag-alay tayo ng dasal para sa kanila sapagkat kailangan na kailangan nila ito. Hindi na sila makakapagdasal para sa kanilang sarili ngunit nakakapagdasal sila para sa atin. Sa ating Ebanghelyo ay tampok ang mga tagpo sa huling hapunan. Ang Diyos ang daan, ang katotohanan at buhay. Siya ang ating buhay kaya hindi dapat tayo makuntento sa mundo sapagkat hindi natin ito permanenteng tahanan. Kailangan din nating paghandaan ang ating pagkamatay – ang panahong huhusgahan tayo ng Diyos. Manalangin tayo hindi lamang tuwing may problema. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pagsilbihan ang Diyos dito sa mundo. Gumawa tayo ng mabuti at piliin ang sakripisyo kaysa sa kasalanan. May gantimpalang naghihintay sa atin na hindi mananakaw o mawawala kailanman. Sapagkat ang mga ito ang magliligtas sa atin. Maaring isa tayo sa mga santo na nananalangin o sa mga kaluluwa na nanghihingi ng panalangin at nagdurusa sa apoy na nakakapagpadalisay para tayo ay mapunta sa langit. Tayo ang mamimili nito at habang may oras pa tayo ay piliin nawa natin ang Diyos.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.