Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsikat ng Araw Mula sa Diyos”

Agosto 28, 2019. Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab
Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 2, 9-13
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica

Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang Mabuting Balita.
Saksi naman kayo at gayun din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami’y naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay nang tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian.

Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos: nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos, at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyo mga sumasampalataya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 27-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo’y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sa paningin ng tao’y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.

“Sa aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, ‘Kung kami sana’y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta.’ Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo’y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Agustin! Siya po ay isang obispo at pantas o doktor ng Simbahan. Isa rin siya sa mga ama ng Simbahan na nagturo ng maraming makabuluhang bagay na tinatamasa ng Simbahan ngayon. Ang mga pangaral niya ay naging matibay na haligi at pader ng Simbahan natin ngayon. Isa sa mga tinuro niya ay ang tanyag na katagang ito “Panginoon, nilikha Mo kami para sa Iyo, kaya ang aming mga puso ay ‘di makatatagpo ng lubos na kasiyahan hangga’t ‘di nahihimlay sa Iyo.”

Sa wikang Ingles ito ay “You made us for yourself, O Lord. Our hearts are restless until it rests in you”. Sa napakaraming bagay ngayon sa mundo. Pangarap na mapuntahan, mabili, makamit at napakarami pang kagustuhan ng ating mga sarili. Itinuturo ni San Agustin na balewala ang lahat ng ito kung wala ang Diyos. Kahit anong masarap na pagkain ang kainin ay magugutom. Kahit anong saya ng handaan o bakasyon, ang lahat ng ito ay matatapos. Lagi tayong mayroon at mayroong hahanapin at hindi tayo makukuntento. Dahil ang nais ng ating mga sarili ay hindi nauubos at hindi natatapos.

Habang nasa mundo ay palagi tayong maghahangad. Matatagpuan lamang natin ang tunay na kapanatagan ng loob at pagkakuntento sa Diyos. Naniniwala ka ba dito? O hanggang ngayon ay naghahanap pa rin? Ikaw, ano ba ang pinakapangarap mo sa buhay? Ano ang isang bagay na pinakainaasam-asam mo?

Tandaan natin na nilikha tayo ng Diyos at sa kanya rin tayo babalik. At kung hindi tayo patungo sa kanya kung saan tayo nanggaling, dito tayo napupuno ng pagkabagabag, duda, takot at alinlangan. Sapagkat kung patungo tayo sa Diyos at kasama Niya, kahit may pagsubok, dilim at takot ay makakaya natin at hindi tayo magagapi. Sa halip, bawat hamon ay mas magpapalakas sa atin at huhubugin tayong lalo upang mas maging kamukha ni Cristo.

Hindi rin naging madali ang simula ng buhay ng ating santo ngayong araw. Maraming taon namuhay siya sa kasalanan. Dahil sa panalangin ng kanyang ina na si Santa Monica, nagbago siya at nagpabinyag upang maging Kristiyano noong siya’y 31 taong gulang na. Ngunit nagsikap siya na mamuhay para sa Diyos mula noon at ngayon ay naging isa sa pinakatanyag na banal. Hindi naging hadlang ang kanyang buhay sa pagtanggap ng awa ng Diyos. Basta’t tunay tayong magsisi, makakamit din natin ang awa ng Diyos anuman ang kasalanan natin at gaano man ito kabigat sa ating paningin.

Tayo rin ay may oras at pag-asa pa. Hindi naman kasalanan na maghangad at mangarap. Ngunit sana ay isangguni natin sa Diyos. Siya ang tanungin natin kung ano ang plano niya sa atin? Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Walang ibang pinakanakakaalam kung ano ang misyon o pakay natin sa buhay upang maramdaman nating lubos tayong maligaya at kuntento sa ating buhay. Hindi buhay ng kasalanan kung hindi kabanalan. Ito ang landas na tatahakin ng isang Kristiyano.

Gaya ng sabi ni Jesus, huwag nawa tayong maging tulad ng isang libingan. Maganda sa labas. Kaaya-aya at pinupuri ng marami. May mga bulaklak at dekorasyon pa. Ngunit ang loob ay puno ng sikreto, kadiliman, at kamatayan. Dahil ang kasalanan at hindi pagsunod sa Diyos ay kamatayan. Pinapatay ang ligaya natin at buhay na masagana na dapat sa atin kung ididiskubre natin ang plano ng Diyos para sa atin at susundin ito. Tulad nga ng ginawa ng mga santong ipinagdiriwang natin sa lupa at sa langit.

Nawa ay maging inspirasyon natin sila upang hingin ang awa ng Diyos at magsisi habang may oras pa. Magkumpisal habang malakas pa upang walang makabalakid sa pagtanggap natin ng grasya dito man sa mundo at lalo pa hanggang sa langit. Nang masundan din natin ang landas ng mga Santong naging maligaya sa piling ng Diyos. Nagsisi. Nagbago.

Gumawa ng mabuti dahil sa tunay na pag-ibig sa Diyos at Kapwa. Nagtanggol sa Simbahan at naglingkod hanggang kamatayan. Amen.
San Agustin, ipanalangin mo kami.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.