Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisilbi ni Jesus at Maria”

Disyembre 21, 2020. Lunes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

21st of December (Aguinaldo Mass) (White)

UNANG PAGBASA
Awit 2, 8-14
Pagbasa mula sa aklat ng Awit ni Solomon

Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig,
mga gulod, tinatahak upang ako’y makaniig.
Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa,
mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla.
Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya,
sumisilip sa bintana para ako ay makita.
Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran:
“Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal.
Lumipas na ang taglamig sa buong lupain
at ang tag-ulan ay natapos na rin.
Bulaklak sa kaparangan tingna’t namumukadkad na,
ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya,
sa bukid, ang mga ibo’y humuhuni, kumakanta.
Yaong mga bungang igos ay hinog nang para-para,
at ang mga punong ubas, sa bulaklak ay hitik na.
Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka.
Ika’y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan,
halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan,
at nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan.
Ang Salita ng Diyos.

o kaya:

Sofonias 3, 14-18a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion;
sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lungsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nawa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon;
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob.

Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siya sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kanyang pag-ibig;
at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21
Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-45
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak niyang sinabi, “Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Tagpo sa ating Ebanghelyo ngayon ang “visitation” o ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elisabet. Kahanga-hanga talaga ang ating mahal na ina sapagkat matapos ang pag-anunsiyo ng Mabuting Balita sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos, siya ay nagmadaling magsilbi sa iba. Hindi niya inisip ang kanyang pribilehiyo ngunit ang kanyang kababaang loob ang nagtulak sa kanya upang isiping mas lalo niyang dapat na pasalamatan at papurihan ang Panginoon. Ang iniisip niya ay higit sa kanyang sarili.

Inisip niyang higit na mahalaga ang sitwasyon ng kanyang pinsan na nagdadalang tao. Gaya ni Jesus, bago pa sabihin ito ng Panginoon sa kanyang pagmiministro noong Siya ay malaki na, nagawa na rin ito ni Maria habang nasa sinapupunan si Jesus. Patunay na si Jesus at Maria ay nagkakaisa. Si Jesus at Maria ay naparito upang maglingkod. Isang malayang pagbibigay ng sarili na hindi nagbibilang ng ibinibigay. Tayo kaya? Nakakapagbigay ba tayo ng ganito? O tila tayo ay nagbibilang ng binibigay at natatanggap? Ano ang mahalaga sa atin?

Nakadepende pa ba ang ating kasiyahan sa materyal na bagay o regalong natatanggap? Masasabi ba natin na tayo ay naparito at nabubuhay para magsilbi gaya ni Jesus at Maria? Si Maria ay napupuno ng galak at tuwa habang nagsisilbi sapagkat nasa Diyos lamang ang kanyang ligaya. Kahit walang materyal na bagay, o posisyon at ano pa mang kalimitan nating hinahangad, ang ating mahal na ina ay puno ng saya. Nawa maging sapat din ang Panginoon sa atin ngayong pasko upang talagang maramdaman natin ang tunay na pasko – ang pagdating ni Jesu Cristo. Siya nawa ang ating maging rason ng kasiyahan at pinakamagandang regalo sa ating lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.