Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisisi nang Buong Katapatan”

Photo Credits: Gefs Weblog

 

Marso 13, 2019. Miyerkules. Unang Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 51: Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat. 

Unang Pagbasa: Jonas 3:1-10

Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, “Pumunta ka sa Lunsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lunsod na ito; aabutin ng tatlong araw kung ito ay lalakarin.

Siya’y pumasok sa lunsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Nineve pagkaraan ng apatnapung araw!”

Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.

Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumabâ siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo.

At ipinasabi niya sa mga taga-Nineve, “Ito’y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom, maging tao o hayop.

Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay.

Baka sa paraang ito’y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin.”

Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi.

Ebanghelyo: Lucas 11:29-32

Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, “Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas.

Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineve, gayundin naman, ang Anak ng Tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito.

Sa Araw ng Paghuhukom, sasaksi ang Reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon.

Sa Araw ng Paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon.”

Pagninilay:

Bakit mahirap para sa iba ang talikdan ang kasalanan? Marami sa ating mga Pilipino ay may mentalidad na “Pwede na”, “Basta”, at “Bahala na”. Maraming nakukuntento na sa kani-kanilang pamumuhay at ayaw nang umalis pa sa nakasanayan na.

Tinatawag tayo ng Panginoon araw-araw sa ating pamumuhay. Gusto Niyang mapalapit tayo sa Kanya gaya ng isang Ama sa kanyang anak. Ang pangako niya sa atin ay isang masaganang buhay higit pa sa ating inaasahan at inaakala. Gusto Niyang lahat tayo ay mapabuti higit pa sa kagustuhan natin para sa ating sarili. Dahil Siya lang ang may alam ng pinakamabuting plano para sa atin. Isang buhay na punong-puno ng biyaya kung tayo lamang ay susunod sa kanya. Matatanggap natin ito dito sa buhay na ito at hanggang sa kabila.

Nakalulungkot dahil marami sa panahon ngayon ang bingi na sa paanyaya ng Panginoon. Ang Kanyang tawag upang magbago, magbigay at maglingkod sa kapwa ay naririnig pa ba natin O sadyang nabingi na tayo sa ingay at gulo ng mundo?

Hindi na natin kailangan ng anumang tanda o ano pa mang himala para tayo ay maniwala. Gaya ng mga tao sa Nineve na nakinig sa Salita ng Diyos – iisa lamang ang dapat nating gawin. Ito nga ay ang makinig sa Salita ng Diyos. Makinig tayo gamit ang ating puso. Hayaan nating manatili sa atin ang Salita at isipin nating mabuti at tanungin sa ating sarili: “Ano ang ibig iparating ng Panginoon sa akin? “Ano ang kanyang mensahe para sa akin?”

Bawat isa sa atin ay kinakausap ng Panginoon na magbalik-loob sa kanya. Gusto niyang tayo ay mas mapalapit pa sa kanya dahil Siya ay nananahan sa ating loob. Kailangan lamang natin maniwala at hayaan siyang maghari sa loob natin. Nang ang Kanyang pangako ay mapasaatin ngayon at hanggang sa buhay na walang hanggan.

Magsisi tayo sa ating kasalanan. Mangumpisal tayo habang maaga at may oras pa. Nawa at maialay natin ang ating puso na malinis sa Panginoon sa ating susunod na pagsisimba. Huwag na natin patagalin pa. Ang pagsisisi ay ngayon na.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.