Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisisi sa Kasalanan”

Pebrero 29, 2020. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo.

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 9b-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sinasabi ng Panginoon:
“Kung titigilan ninyo
ang pang-aalipin at pagsuway sa akin,
at ang masamang salita’y iiwasan,
kung ang nagugutom
ay pakakainin ninyo at tutulungan,
ang kadilimang bumabalot sa inyo
ay magiging tila liwanag sa katanghalian.
At akong Panginoon
ang siyang sa inyo’y laging papatnubay,
lahat ng mabuting kailangan ninyo’y
aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan.
Kayo’y matutulad sa pananim na sagana sa dilig,
matutulad sa batis
na di nawawalan ng agos ng tubig.
Muling itatayo sa dating pundasyon,
makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog,
mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay.”
Sinabi pa ng Panginoon, “Inyong igagalang ang takdang Araw ng Pamamahinga,
huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal,
sa araw na ito’y mamamahinga kayo’t huwag maglalakbay
ni gagawa o maghuhunta nang walang kabuluhan.
At kung magkagayon,
ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin.
Bibigyan ko kayo ng karangalan
sa harap ng buong daigdig
at lalasapin ninyo ang kaligayahan
sa paninirahan sa lupaing
ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob.
Mangyayari ito pagkat akong
Panginoon ang nagsabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6
Tugon: Ituro mo ang ‘yong loob nang matapat kong masunod.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 27-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Hesus.

Si Hesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Hesus, “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Tinatawag ni Jesus tayong lahat lalo na ang mga taong makasalanan gaya ni Levi. Hindi galit sa atin ang Panginoon bagkus, hinihintay Niya tayong magsisi. Sapagkat ang buhay na ito ay para sa pagtalikod sa kasalanan at paglago sa pagmamahal Niya at ng kapwa. Gaya ni Levi na bagamat may hindi magandang nakaraan, noong tinawag ni Jesus ay agad na tumindig at iniwan ang lahat upang sumunod kay Jesus. Kinalaunan ay kinilala siya bilang si San Mateo. Tayo rin hindi porket makasalanan at may masalimuot na nakaraan ay mananatili na roon. Patuloy tayong tinatawag ni Jesus. Patuloy Niya tayong hinihintay magbago, tumalikod sa kasalanan, mangumpisal at bumalik sa Kanya. Sapagkat hindi Niya ikinatutuwa na ang tao ay magdusa mag-isa o mapunta sa impiyerno. Gusto Niya tayong lahat ay maligtas dahil namatay na Siya para sa atin. Nag-uumapaw ang pag-ibig Niya sa atin. Nasa atin ngayon kung ano ang ating gagawing tugon sa Diyos. Ano ang tawag Niya sa iyo ngayon?

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections ✍: Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.