Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisisi sa Kasalanan”

Nobyembre 8, 2019. Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 15, 14-21
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo’y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito’y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Hesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang Mabuting Balita ng Diyos upang sila’y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya’t bilang lingkod ni Kristo Hesus may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa pa sa Diyos.

Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya’t sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ay ipinangaral ko ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko’y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan,

“Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

MABUTING BALITA
Lucas 16, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya’t ipinatawag niya at tinatanong: ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.’ Nawika ng katiwala sa sarili, ‘Aalisin na ako ng aking panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.’

Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, ‘Gaano ang utang mo sa aking panginoon?’ Sumagot ito, ‘Sandaang tapayang langis po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka’t gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ‘Ikaw, gaano ang utang mo?’ Sumagot ito, ‘Sandaang kabang trigo po.’ ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ wika niya. ‘Isulat mo, walumpu.’ Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Mayroon tayong kasabihan, “Kapag gusto maraming paraan, kapag ayaw maraming dahilan”. Gaano ito katotoo? Sa ating Ebanghelyo ngayong araw ay sinabi ng ating Panginoon na mas wais pa ang mga taong makasanlibutan kaysa sa anak ng liwanag. Marahil nagiging kampante tayong laging inaalagaan ng Panginoon. Nakukuha natin ang gusto natin.

Walang aksidente. Walang sakit. Malusog at sagana lagi. Kung may problema man ay madaling solusyunan. Madalang na makita ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Ngunit paano naman ang Panginoon? Naiisip ba natin siya? Kung ano ang kalooban niya? Ang gusto niya sa atin? Kung anong magagawa natin para sa kanyang kaharian?
Pasalamatan siya sa kabutihan Niya sa atin? Kung lahat ng biyaya natin o halos lahat ng ito ay ginagamit natin para lamang sa ating sarili o mga mahal sa buhay, o sa sariling kagustuhan ay para tayong ang masamang alipin na ito. Katiwala lamang ito at hindi tayo ang may-ari kaya dapat tayong magtanong bawat kibot sa Diyos sa kung anong gagawin natin sa mga ibinigay at ipinagkatiwala niya sa atin – bawat aspeto ng ating buhay.

Subalit ang alipin na ito ay wais din. Gumawa agad siya ng paraan. Mayroon siyang “back-up plan” kung sakaling matuloy ang pagpapalayas sa kanya. Ginawa niya ang mabuti at tama at dahil diyan ay pinuri siya ni Jesus. Suriin din natin ang ating mga sarili araw-araw. Tayo ba ay nakakagawa ng paraan para mas mapalapit sa Diyos sa kabila ng ating kasalanan? O sa katigasan ng ating puso ay lalo pa tayong lumalayo sa Kanya? Huwag na nating hintayin pang si Jesus mismo ang magsabi sa atin na masama tayong alipin. Aminin natin ang pagkakamali natin sa Panginoon at gumawa tayo ng paraan upang makabalik sa kanya. Magsisi at magkumpisal tayo sa ating kasalanan tuwing nagkamali tayo nang mabigat. Si Jesus ay laging naghihintay sa atin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.