Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsuko sa Diyos”

Photo Credit: marshallan.org

Hulyo 4, 2019. Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 22, 1-19 Salmo 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal. Mateo 9, 1-8

UNANG PAGBASA Genesis 22, 1-19 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, “Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin.”

Kinabukasan, maagang bumagon si Abraham, at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang tatlong araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya’t sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, “Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon, at babalikan namin kayo.”

Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, “Ama!” “Ano iyon, anak?” tugong patanong ni Abraham.

“Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?” tanong ni Isaac.

Sumagot si Abraham, “Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin.” Kaya’t nagpatuloy sila sa paglakad.

Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi: “Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan! Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.”

Paglingon niya’y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo’y tinawag ni Abraham na, “Ang Panginoon ang Nagkaloob.” At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao: “Sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan.”

Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, “Akong Panginoon ang nangangako sa iyo: yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.” Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, at sama-sama silang umuwi sa Beer-seba.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN Salmo 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal. Ang bayang Israel sa bansang Egipto’y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas; magmula noon ang lupaing Juda’y naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ang Dagat ng Tambo, nang ito’y Makita ay tumakas na rin, magkabilang panig ng Ilog ng Jordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal. Ano ang nangyari, at ikaw, O dagat wala nang daluyan?

Ikaw naman Jordan, bakit ang tubig mo’y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa? Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ikaw, O daigdig, ngaoyn ay manginig sa harap ng Diyos, dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

ALELUYA Marcos 1, 15 Aleluya! Aleluya! Ang D’yos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita n’ya. Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA Mateo 9, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Hesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, “Anak, lakasan mo ang iyong loob!

Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” Isinaloob ng ilang eskribang naroon, “Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos.” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas madali: ang sabihing, ‘Ipinatatawad na ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka at lumakad,’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang Anak ng Tao’y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.” At sinabi niya sa paralitiko, “Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka.” Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila’y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Napakalaki ng pananalig ni Abraham sa Diyos. Maging sariling anak ay hindi niya ipinagkait kaya nakuha niya ang pagpapala ng Panginoong Diyos higit pa sa kanyang inaasahan. Gayundin naman ang lalaking paralitiko, kanyang inihabilin ang kanyang sarili upang sumailalim sa pagpapagaling ng Diyos. Ang pagpapagaling na ito ay ‘di lamang sa katawan kung hindi sa kaluluwa. 

Sapagkat ganito ang Diyos na lubos na mapagpala. Hihingiin mo ang isang takal ng bigas, bibigyan ka niya ng isang sako ng bigas. Hingin mo ang isang pirasong tinapay at bibigyan ka nya ng magarbong handaan. Binibigay niya ang higit pa sa inaasahan sa mga taong matapat at malaki ang tiwala sa kanya. Maaring tanungin ang sarili, gaano ba kalaki o kaliit ang pananampalataya ko sa Diyos? Kaya ko bang ibigay sa kanya at bitawan ang pinakamamahal kong tao o bagay? Bakit o bakit hindi?

Para sa atin mga taong mahilig mag-isip sa sarili, mahirap bumitaw. Kung hindi natin kikilalanin ang Diyos sa kung sino Siya talaga, magiging alipin tayo ng sariling pagkakakilala natin sa Diyos na marahil ay hindi totoo. Gaya ng mga Escriba at Pariseong sa panlabas lamang nakikita ang Panginoong Jesus subalit dahil nabulag sila ng sariling pag-iisip hindi nila kayang buksan ang puso at isip sa Diyos na nasa kanilang harapan. Nananatili silang mapagmataas, magagalitin, mapanghusga at mapangkutya kahit pa sila ang relihiyosong lider noong mga panahon na iyon. 

Ang tunay na pagkakakilanlan sa ating Diyos ay mangyayari kung aaminin natin ang ating mga kahinaan at pagkakasala. Kapag inamin natin ito, madaling sumuko sa Panginoon at sabihing “Diyos ko, ikaw na ang bahala” at maghanda tayong makaranas ng himala sa piling Niya – ano pa man ang pagsubok na ating daanan. 

Pagnilayan natin ito. + Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.