Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsunod sa Diyos”

 

 

 

Agosto 17, 2020. Lunes ng Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 24, 15-24
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sinabi sa akin ng Panginoon: “Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong-hininga ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak.”
Umaga nang ako’y magsalita sa mga Israelita.

Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon.
Tinanong ako ng mga tao, “Ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito?” Sinabi ko sa kanila, “Sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito: ‘Ang aking Templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko, at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko: huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayun, makikilala ninyong ako ang Panginoon.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21
Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 16-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Hesus at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos.” “Alin-alin po?” tanong niya. Sumagot si Hesus, “Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; igalang mo ang iyong ama at ina; at, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” Sinabi ng binata, “Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?” “Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin,” sagot ni Hesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya’y napakayaman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Nalungkot ang binata sapagkat hindi siya makasunod kay Jesus. Bakit? Dahil sa bigat nang kanyang mga dalahin. Anu-ano ito? Ang lahat ng kanyang mga kayamanan na tila ba nagsisilbing mabigat na bagahe na hindi maaring dalhin sa pagsunod kay Jesus. Anong saya ng mga apostoles gaya nila Pedro, Juan at Santiago na iniwanan agad ang lahat ng mayroon sila, sa gitna ng kanilang pangingisda, upang sumunod kay Jesus . Anong lungkot din ng binatang ito nang hindi niya maiwan ang lahat para kay Jesus. Samakatwid, pinipili niya ang kayamanan kaysa kay Jesus.

Mga kapatid, bilang mga taong lumaki at namulat sa mundo, maaring may parte sa atin ng kagaya ng binatang ito. Kung hindi man mayaman ay naghahangad ng kayamanan. Iniisip natin na ang mga ito ang makakapagpasaya sa atin. Kapag yumaman na tayo, o anumang mayroon tayo ngayon. Hindi naman ito kailangang milyon-milyon. Subalit ano ang mga materyal na bagay na mahalaga sayo ngayon? Masarap na pagkain sa restawran? Magagarang damit o sapatos? Kotse o bahay mong maganda? Hanggang sa hindi na natin alam na malaking oras at lakas natin ay dito na pala napupunta. Sa mga bagay na pala ng mundo umiikot ang ating mundo. Mas minamahal na pala natin ang mga ito kaysa sa pagsisilbi sa Diyos at sa tao. Naging masyado na tayong komportable sa buhay na ang pagkawala ng mga ito ang kinalulungkot natin kaysa sa pagkawala ng Diyos. Kadalasan pa hindi natin ito namamalayan kung hindi mawawala ang mga bagay na ito upang makita natin ang tunay na halaga ng buhay. Hindi lamang sa agos ng mundo, sa mga uso, “fashion” o “trend” ng mundo.

Ngayong panahon ng epidemya at quarantine, marami tayong panahon upang mag-isip kung ano ba ang talagang mahalaga sa ating buhay. Ano nga ba? Kung nasaan ang iyong puso, hangarin, oras at lakas, iyon ang mahalaga sa iyo. Kung nakakapag-ipon tayo ng kayamanan dito sa lupa, kumusta naman kaya ang iniipon nating kayamanan para sa langit? Mayroon ba? Hindi pa ba natin namamalayan kung gaano kabilis ang oras at kung gaano kaiksi ang ating buhay? Dapat ang kayamanan sa taas ang pinagiipunan natin at pinaghahandaan dahil doon ang ating permanenteng tahanan hindi dito sa lupa.

Nang sa gayon ay makamit natin ang palasyo o mansyon doon sa langit na ating hinahanap sa pamamagitan ng pagbibigay o pagbibitaw ng mga materyal na bagay dito sa lupa, pasasakripisyo, at serbisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Hindi maaring makapag-ipon tayo ng parehong kayamanan. Kailangan nating mamili at bitawan ang isa. Ano ang ating pipiliin? Iyong kayamanang iiwanan dito sa lupa ‘pag tayo ay namatay? O ang kayamanang masusumpungan natin sa buhay na walang hanggan? Tayo ang mamili nito. Ano ang sinasabi ng Diyos na dapat mong bitiwan upang sumunod sa Kanya? Suriin ang sarili at hingiin ang tulong ng Panginoon upang lumakas ang ating loob at magpursigi sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen. +

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.