Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsunod sa Diyos”

 

 

 

 

Nobyembre 4, 2020. Paggunita kay San Carlos Borromeo. Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Memorial of Saint Charles Borromeo, bishop (White)

UNANG PAGBASA
Filipos 2, 12-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban.
Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo’y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayun, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal.
Ikinagagalak ko – at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan – kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hinihiling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.
Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!
Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14
Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Carlos Borromeo! Ang pagiging isang alagad ni Jesus ay mayroong kaakibat na malaking sakripisyo. Mahirap ito. Subalit kung sa hirap lang tayo magtutuon ng pansin, madali tayong mawawalan ng pag-asa. Ngunit kung aalalahanin natin na si Cristo mismo at ang mga santo ay napagdaanan ang lahat ng hirap na ito, magkakaroon tayo ng lakas harapin anumang pagsubok sa ating buhay at pananampalataya. Si Cristo, bagamat walang sala, ay naharap sa lahat ng klase ng pagsubok at paghihirap bago Siya namuhay na mag-uli. Tayong mga sumusunod sa Kanya na tinuturing Siyang Panginoon ay dapat ding sumunod sa Kanyang landas. Lahat tayo ay may kanya-kanya ring Krus gaya ni Jesus.

Makakaya natin ito hindi gamit ang ating sariling lakas kung hindi gamit ang kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Kung tayo lang, tila imposible ang mga kinakailangan upang maging disipulo. Mahirap iwanan ang mga mahal sa buhay. Kahit ‘di naman pisikal ngunit sa kalooban natin, kung nailalagay ba natin ang Diyos una sa lahat. Hindi ang kung sino mang tao at hindi ang sarili. Mahirap ito kung tayo lang subalit kung hihingi tayo sa Diyos ng grasya at kung papayag tayo at maniniwala, ay makakaya natin ang lahat. Makakasunod tayo sa Kanya kahit mahirap o madapa man. Diyos ay laging gagabay, at magpapatawad sa atin. Ang pag-ibig Niya para sa atin ay palaging nariyan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan
ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.